SolEl-programmet på Solforum 2014 i Linköping

Årets mötesplats för solelintresserade, Energimyndighetens konferens Solforum, var en succé med runt 200 deltagare. Presentationer och diskussioner med fokus på forskning och utveckling hölls inom områdena solceller, termisk solel och solbränsle. SolEl-programmet medverkade inom fokusområdet "Integration av solceller i städer, byggnader och smarta elnät" med presentationer, diskussioner och en plansch.

Några spridda slutsatser ur ett solcellsperspektiv:

  • Tekniken har nått en högre grad av mognad, och vi har gått från en jakt på ökad verkningsgrad till ett fokus på ökad kostnadseffektivitet i både produkter och i system. Vi pratar också mer om system i dag jämfört med för ett par år sedan då fokus mer låg på komponenter.
  • Nya tillämpningar och produkter för byggnadsintegration är under utveckling även i Sverige. Det finns dock behov av ytterligare kostnadssänkningar.
  • I ett småhusperspektiv så är det faktiskt inte så stor skillnad mellan dygnsvis eller månadsvis kvittning. Om man ska installera någon form av lager i ett småhus så är det mer kostnadseffektivt att lagra elen som termisk energi i en ackumulatortank än att lagra i ett batterilager. Om man ändå väljer att installera ett batterilager så är 10 kWh en lagom storlek. Lager är dyrt och i vissa fall inte hållbart att installera. Vi behöver därför hitta nya affärsmodeller för att både få ekonomi i och förståelse för det elöverskott som fås i många villaanläggningar. Kanske kan man t.ex. tänka sig att villaägaren betalar en månadsavgift för att använda sig av elnätet som lager?
  • Inom flerbostadshus/kommersiella fastigheter så finns ett generellt behov av att höja byggsektorns kunskapsnivå inom solelområdet. Större aktörer inom byggsektorn, där man har solelkompetens, menar att de tekniska utmaningarna vad gäller utformning och montering är små jämfört med de ekonomiska utmaningarna. Man efterfrågar förutsägbara förhållanden vad gäller stödsystem och tydligare och mer långsiktiga erbjudanden från energibranschen för att våga ta steget och installera solceller på fullt ut kommersiella villkor.
  • Den svenska solelmarknaden har äntligen tagit fart, och det finns en stor efterfrågan på information om användning av solceller. Flera olika aktörer efterfrågar en satsning på kommunikation av oberoende solelinformation riktad mot olika målgrupper. Detta kan antingen göras i en samlad portal eller genom att möta olika målgrupper på deras arenor.

Här hittar du dokumentationen.

Monika Adsten, Elforsk


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies