Efterfrågeflexibilitet på en energy-only marknad. Budgivning, nättariffer och avtal

Rapportnummer:  13:95
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  P Fritz, M Lindén, J Helbrink, Ch Holtz, B Berg, F Fernlund
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
I slutet av 2011 presentade Sweco Energy Markets en rapport om systemeffekterna av timvis mätning till Näringsdepartamentet . I denna rapport påvisades en samhällsekonomisk vinst vid hjälp av så-kallad efterfrågeflexibilitet (DR). Studien indikerade en årsbesparingspotential motsvarande 3,7 miljarder kr för svenska slutanvändare av el.
Den samhällsekonomiska vinsten uppskattades till 92 miljoner kr årligen. Samma studie pekade på stora svårigheter i att säkerställa denna potential, även om full tillgång fanns till budkurvor (köp- och säljbudkurvor) från spotmarknaden. Projektet ’Efterfrågeflexibilitet på en energy only-marknad’ är en fortsättning på ’Systemeffekter av timvis mätning’. Frågeställningen som denna studie ämnar besvara är: hur kan det säkerställas att den fulla potentialen tillgodogörs marknaden, och hur ser en sådan integration ut. Denna studie inkluderar enbart hushåll och så kallad återvändande last, alltså inte priskänslighet och energieffektivisering.
Det finns flera olika teknologier och tillämpningar av DR. I denna studie så har två olika simulerats i de kvantitativa analyserna. Den första metoden för att simulera DR har varit genom att utgå ifrån dagens kommersiellt tillgängliga produkter där användare erbjuds så-kallad smart utrustning som optimerar energianvändningen för ett hushåll genom att ta del av de publicerade spotpriserna på el, och konsumera mindre/mer under höga/låga priser. Den andra ansatsen var genom så kallad demand-side management (DSM). Detta motsvarar det som ofta benämns som aggregator, där en aktör centralt styr DR för de aggregerade hushållen. 
En storskalig utrullning av DR är förväntad att ske gradvis. Därför har tre olika nivåer av antal aktiva (DR) hushåll simulerats, förutom bas-fallet (0 hushåll med DR). De tre olika nivåer motsvarar 10 000, 100 000 samt 700 000 hushåll. Skillnaden mellan dessa tre olika nivåer är volymen på flexibilitet, alltså hur många MWh/h som kan planeras om till omkringliggande timmar.
För att besvara frågeställningen har dels flera olika marknader (day-ahead, intradag, balansmarknaden) analyserats separat för att hitta vilken marknad som är mer gynnsam för efterfrågeflexibilitet, dels simuleringar av prispåverkan på day-ahead marknaden (spot). Med tanke på den termiska trögheten och känsligheten i ett sådant dynamiskt system (som det termiska klimatet utgör i ett hushåll) så har day-ahead marknaden identifierats som den marknaden med bäst förutsättningar för efterfrågeflexibilitet.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies