Reservation of cross-zonal capacity for balancing services. General overview and case study

Rapportnummer:  14:08
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Andrea Badano, Niclas Damsgaard, Jakob Helbrink
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Om systemoperatörer fick möjlighet att inhandla regleringsreserver lokaliserade utanför det egna landet skulle detta kunna leda till en rad olika fördelar. Dels ger ett större utbud av reglerkraft förhöjd leveranssäkerhet. Dessutom ger en marknad med fler säljare av dessa reserver ökad konkurrens och möjlighet till lägre kostnader.
 
För att systemoperatörer skall kunna inhandla regleringsreserver utanför det egna landet krävs dock att det vid inköpstillfället finns en garanti att reserverna kommer att vara tillgängliga när de behövs. För detta krävs i sin tur att det finns en viss ledig kapacitet på förbindelserna mellan länder. Inom EU råder idag en situation där många förbindelser mellan länder har låg eller ingen ledig överföringskapacitet efter det att dagen-före och justeringsmarknaderna för el har stängt.
 
En lösning på detta problem är att låta systemoperatörerna reservera en viss andel av den kapacitet som finns på förbindelser mellan länder för utbyte av reserver. Detta är dock en kontroversiell lösning då den reserverade kapaciteten blir otillgänglig för normal handel med el på dagen-före eller justeringsmarknader. De minskade möjligheterna till handel på dessa marknader är en kostnad som måste vägas mot de fördelar i form av högre likviditet och lägre priser på reglermarknaderna vid ett beslut att reservera kapacitet på förbindelser mellan länder.
 
I denna rapport presenteras en analys av de kortsiktiga effekter som sannolikt skulle uppstå om en viss kapacitet på tre olika förbindelser mellan Norden och Tyskland reserverades för utbyte av reserver. I analysen ingår både en uppskattning kostnader och fördelar med en reservation.
 
Kostnaderna uppstår i form av förlorade möjligheter till handel mellan olika marknader. Analysen visar att om 100 MW hade reserverats på förbindelsen SE4-DE under 2012 hade detta lett till en förlust i form av minskade handelsmöjligheter på 40.79 miljoner Euro. Vad gäller vinster med en reservation så visar analysen av förbindelsen SE4-DE att en reservation på 100 MW på denna förbindelse leder till lägre regleringskostnader i Tyskland då billiga reserver i Norden görs tillgänglig för reglering i Tyskland. Besparingen skulle hamna på totalt 80 miljoner euro för en reservation på SE4-DK. Vi har dock inte uppskattat påverkan av en reservation på day-ahead marknadspriser. Vi förväntar oss en nedgång i exportregionen och en uppgång i importregionen på day-ahead marknaderna, vid reservation av kapacitet.
 
I denna rapport redovisas också hur frågan om reservation tas upp i de europeiska nätkoderna som f.n. håller på att tas fram av ENTSO-E. Dessa kommer att innehålla skrivelser som styr hur kapacitet på förbindelserna mellan länder kommer att fördelas mellan aktörer i den integrerade europeiska elmarknaden. De regler som styr systemoperatörernas möjligheter att reservera kapacitet på förbindelser för utbyte av reserver återfinns i nätkoden Electricity Balancing. I senaste versionen av denna nätkod har systemoperatörer rätt att i vissa fall reservera kapacitet om de kan visa – från fall till fall – att reservation leder till samhällsekonomiska vinster.
 
Slutligen innehåller rapporten en beskrivning av hur frågan om reservation av kapacitet utvecklats inom EU, samt vilka åsikter i frågan som framfördes på det seminarium om reservation som hölls av Elforsk i februari 2013.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies