Network code development in the EU

Rapportnummer:  14:17
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Jan Sundell
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Det tredje paketet med direktiv och förordningar för energimarknaden, som trädde i kraft den 3 mars 2011 införde ett nytt system för att fastställa bindande EU-gemensamma nätföreskrifter. Nätföreskrifterna ska tas fram, främst i syfte att utveckla villkoren för gränsöverskridande elhandel.
Utvecklingen av nätföreskrifterna, vilket täcker de flesta aspekter av kraftsystemet, har potential att förändra nästan alla regler för elmarknaden och villkoren för hur de tekniska systemen ska fungera, inklusive produktion och efterfrågan. Dessa regler har hittills täckts genom avtal mellan de systemansvariga för varje enskilt synkront system (t.ex. tidigare Nordel och UCTE), och har anpassats till de särskilda förhållandena i varje system. I många fall ersätts också bilaterala avtal eller industriella standardkontrakt och kompletterande myndighetsregler, som har avtalats mellan olika parter.
Nätföreskrifterna kommer att vara i form av EU-förordningar, vilket innebär att de - när de träder i kraft - kommer att vara direkt och omedelbart tillämpliga i varje medlemsland, och att det inte finns något behov av att införa dem genom att anpassa den nationella lagstiftningen.
Market Design-projektet har beslutat att ägna sin tvåårigt återkommande internationella konferens till nätföreskrifterna. Denna rapport syftar till att förbereda för denna konferens, som ska hållas under vintern 2013/14, i syfte att diskutera och göra deltagarna medvetna om de olika aspekterna av förändringarna, och främst om hur dessa förändringar kommer att påverka elmarknaden.
De nätföreskrifter är som är under utveckling är i olika utvecklingsfaser. De koder där arbetet påbörjats är följande:
·         Anslutning av produktion till elnät (Requirement for Generators, RfG)
·         Anslutning av förbrukning till elnät (Demand Connection Code, DCC)
·         Anslutning av HVDC-förbindelser och HVDC-ansluten elkraftproduktion till elnät (High Voltage Direct Current Connection requirements, HVDC)
·         Driftsäkerhet (Operational Security, OS)
·         Driftplanering (Operational Planning and Scheduling, OPS)
·         Frekvensreglering ur systemperspektiv (Load Frequency Control and Reserves, LFCR)
·         Kapacitetsallokering och kapacitetsberäkning (Capacity Allocation and Congestion Management, CACM)
·         Långsiktig kapacitetsallokering (Forward Capacity Allocation, FCA)
·         Balansering (Electricity Balancing, EB)

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies