Analysis of Capacity Remunerative Mechanisms (CRMs) in Europe from the Internal Electricity Market Point of View

Rapportnummer:  14:22
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Roland Meyer, Olga Gore, Gert Brunekreeft, Satu Viljainen
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
De senare årens debatt om försörjningssäkerhet har i många europeiska länder kommit att kretsa kring en hög och växande andel intermittent förnybar kraftproduktion, RES. En av de viktigaste frågorna är den om en marknad som uteslutande belönar produktion av energi skapar tillräckligt med incitament eller om även tillgänglighet av kapacitet behöver belönas. Det finns en oro att mer säker kapacitet behövs i systemet och i många länder finns därför tankar om att införa någon form av betalning för kapacitet i tillägg till energipriset. I denna studie undersöker vi två typer av mekansimer för kapacitetsbetalning, strategisk reserv (strategic reserve, SR) och tillförlitlighetsoptioner (reliability options, RO). Båda mekanismerna har analyserats både empiriskt och teoretiskt, och har rönt visst intresse i den allmänna debatten.
Frågan är vilken marknadsdesign som bäst leder mot målet, den Europeiska Interna Marknaden? Finns det målkonflikter, och finns det gränsöverskridande problem med free riders eller negative externa effekter? Vår studie granskar närmare de möjliga gränsöverskridande effekter som olika val av marknadsdesign kan ha.  
I studien simulerar vi effekterna av kombinationer av marknadsdesign mellan två modell-länder. Vår spelteoretiska simulering antar marknadsdesign som strategisk variabel. Beslutet om marknadsdesign fattas ensidigt men utfallet berör båda länderna. Vi redovisar priser, välfärd och investeringar som resultat från simuleringen.
Simuleringsresultaten visar att en ensidig implementering av marknadsdesign kan ha negativa gränsöverskridande konsekvenser. För att undvika en situation där länderna på grund av detta väljer suboptimala strategier kan en central koordinering av strategierna vara att föredra.
Beroende på sin utformning påverkar olika marknadsdesigner prisbildning olika, och kan i värsta fall medverka till en ineffektiv prisbildning. Även den variant av strategisk reserv som vi modellerar, med begränsad marknaspåverkan, visar sig kunna ha negativa effekter.
Slutligen, kapacitetsmekanismernas effektivitet inom och mellan marknader kan också vara lägre än våra simuleringar visar. Till exempel vet vi inte med säkerhet vilka problem vi har med försörjningssäkerheten, och vilken storlek problemet har. Vi vet heller inte hur de föreslagna mekanismerna påverkar investeringsincitament eller marknadsutvecklingen. Det är fortfarande osäkert, empirsikt såväl som teoretiskt, hur olika mekanismer påverkar aktörernas faktiska budgivningsbeteende.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies