Further development of Elspot. New order formats and changes in market design

Rapportnummer:  14:23
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Jørgen Bjørndalen, Kurt Jörnsten
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
I takt med att användningen av förnybar elproduktion växer, blir flexibiliteten - förmågan att snabbt anpassa produktion och/eller efterfrågan - en allt mer sällsynt resurs på elmarknaden. Den nya förnybara elproduktionen bestå mestadels av vindkraft, solkraft, eller biomassa. Vindkraft är den mest intermittenta produktionsform som finns, och ökad användning av vindkraft leder därför till ett ökat behov av flexibilitet. Både vindkraft och solkraft är baserade på naturresurser som inte kan lagras på samma sätt som vatten i vattenmagasin eller fossila bränslen i bränslelager. Detta medför att varken vindkraftverk eller solkraftsanläggningar kan öka produktionen med kort varsel - dessa kraftverks möjligheter att bidra till elsystemets flexibilitet är begränsat till att dra ner produktion när efterfrågan är låg. Det är därför viktigt att anpassa elmarknadens utformning (design) till det nya kraftsystemets fysiska egenskaper.
Vad gäller behovet av flexibilitet är det viktigt att elmarknaden utformas så att
·         elmarknadens aktörer kan erbjuda så mycket flexibilitet som möjligt till de organiserade marknaderna, och att
·         rollen som balansansvarig underlättas, oavsett storlek eller portföljsammansättning, vare sig det gäller efterfråge- eller produktionsresurser.
Denna rapport fokuseras på två nyckelområden:
1.    Vilka ordertyper skall finnas på Nord Pool Spot?
2.    Hur kan Elbas eventuellt anpassas till de nya villkoren?
Rapporten behandlar nya ordertyper i två separata kapitel. I ett kapitel behandlas ordertyper som tagits from inom ramen för detta projekt. I ett annat kapitel diskuteras ett antal nya ordertyper som ingår i det nya elhandelssystemet Euphemia, men som ännu inte blivit tillgängliga för aktörer på Nord Pool Spot.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies