Demand response in the strategic reserve - The case of Sweden

Rapportnummer:  14:29
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Urban Hammarstedt & Mats Nilsson
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
En mycket snabb ökning av andelen förnybart i delar av Europa har försatt vissa kraftsystem i stressade situationer. Som en följd av detta har några länder infört kapacitetsmekanismer (betalning till kapacitet för att säkerställa att utbudet alltid kan möta efterfrågan), och varianter av sådana mekanismer diskuteras nu i flera länder. Den svenska effektreserven, om än liten jämfört med många av de mekanismer som diskuteras i andra länder, har ett relativt stort inslag av efterfrågereduktion. Det finns ett allmänt intresse av att kartlägga just de institutionella förhållanden som gör efterfrågereduktion till en ansenlig del av dagens effektreserv.
Denna studie fokuserar på hur efterfrågan kan delta som en kapacitetsreserv, men vi har också ett sekundärt syfte att studera efterfrågans marknadsaktiviteter mer generellt.
Studiens huvudavsnitt är efterfrågans priskänslighet, några av de tidsperioder då Nord Pool Spot uppvisat högre priser än “normalt”, samt en diskussion om hur efterfrågan deltar i den svenska effektreserven. Vi har med en diskussion från senare empirisk litteratur om industriell efterfrågereduktion på elmarknaden, och försöker dra analoga slutsatser till den svenska marknaden.
Vår kartläggning av den nuvarande och framtida reserven visar tentativt att det finns en potential i industriell efterfrågereduktion. Vi har diskuterat några av de situationer där det nordiska kraftsystemet varit pressat, och försökt dra några slutsatser från dessa fall. Studien pekar, icke förvånande, på att efterfrågan kan ha, och har en roll i effektreserven. Slutsatsen grundar sig på tre resultat. För det första finns det en stor mängd energiintensiv industri i Sverige med processer lämpliga för denna typ av marknadsdeltagande. För det andra, de potentialer som uppskattats stämmer med de behov som diskuterats i effektreservsammanhang. Slutligen, det finns en priskänslighet på marknaden, och aktörerna vill utnyttja sina möjligheter än mer i framtiden. I de fall effektreserven finns för att lösa balansproblem fåtalet timmar, vid enstaka tillfällen, tycks efterfrågereduktion kunna vara en rimlig lösning.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies