Utlysning 4: Samverkansprogrammet Materialteknik för termiska energiprocesser

Energimyndigheten och Energiforsk genomför tillsammans samverkansprogrammet Materialteknik för termiska energiprocesser. Sista ansökningsdag för att söka medel från programmet i denna tredje utlysning är den 21 oktober 2015. Utlysningen omfattar 1,6 Mkr.

Syftet med forskningsprogrammet är att genom material- och processteknisk utveckling bidra till att förnybara bränslen och avfall effektivt kan användas för el- och värmeproduktion i termiska processer med hög bränsleflexibilitet, bra dellastegenskaper och minimal miljöpåverkan. Tillämpningarna finns på både fastbränslepannor med ångturbiner samt gasturbiner. Resultaten från programmet ska kunna vara implementerbart på fem till tio års sikt.

Projekt kan sökas inom programmets samtliga områden. Projektansökningar uppmuntras särskilt inom området ångbaserade processer baserade på fastbränslepannor och ångturbiner, och då gärna projekt med relevans för programmålen nedan (utan inbördes prioritering):

  • Undersökning av möjligheter och hinder för hur anläggningar i Sverige kan nå högre ångdata motsvarande långsiktiga visionen om 3-4 procentenheter högre elverkningsgrad än bästa teknik för givet bränsle idag.
  • Vidareutveckling av verktyg och tekniker för hur nya materiallösningar kan appliceras i kraftvärmeanläggningar.
  • Forskning kring nya konstruktionslösningar, driftparametrar och redskap för att bedöma vilka tekniska krav ett visst bränsle ställer på kraftvärmeanläggningen, i syfte att bidra till ökad bränsleflexibilitet och tillgänglighet.

Se programbeskrivning för samtliga programmål.

Vem kan ansöka?

Vi välkomnar ansökningar från högskolor, universitet och forskningsinstitut samt industriföretag. Energimyndighetens medel går företrädesvis till forskningsinstitutioner.

Så ansöker du

Ansökan ska skrivas enligt Anvisningar för ansökan på energimyndighetens webbplats och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg e-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i e-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Programmet har ett samfinansieringskrav på minst 60 % från industrin, vilket måste vara löst innan ansökan lämnas till Energimyndigheten. Samfinansiering kan ske med kontant- eller naturafinansiering. Energiforsk bistår vid behov sökande med att exempelvis lämna kontaktpersoner.

Komplett ansökan ska vara inlämnad senast den 21 oktober 2015. Support för e-kanalen kan lämnas fram till kl. 16.00 sista ansökningsdagen.

Hantering av ansökningar och beslut

Inkomna ansökningar utgör allmän handling och kan därmed bli föremål för utlämnande. Det är önskvärt att det i ansökan framgår om sökande anser att något i ansökan bör omfattas av sekretess.

Ansökningarna kommer att bedömas av samverkansprogrammets programråd. Programrådet lämnar en rekommendation till Energimyndigheten om vilka projekt som bör beviljas stöd. Beslut fattas av Energimyndigheten tidigast i december 2015. Projekt inom programmet kan tidigast starta 1 januari 2016 och som längst pågå till 15 april 2018.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Ytterligare information:

För frågor om de olika forskningsområdena, industrikontakter etc. kontakta:
Bertil Wahlund, Energiforsk
Tel. 08-677 27 52
E-post: bertil.wahlund@energiforsk.se

För frågor om e-kanalen och ansökningsförfarandet kontakta:
Mattias Andersson, Energimyndigheten
Tel. 016-542 06 31
E-post: mattias.andersson@energimyndigheten.se

 

 

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies