Programområdet ska medverka till utvecklingen av ett flexibelt och miljöanpassat energisystem, vilket exemplifieras med att:

  • Förbättra effektivitet och miljöprestanda hos befintliga anläggningar.
  • Identifiera och värdera produktionsteknik som kan bli av betydelse för energiföretagen avseende resursanvändning, miljöegenskaper, tekniska prestanda och kostnader.
Programområdet omfattar således forskning och utveckling avseende alla bränslebaserade elproduktionsanläggningar men också vindkraft. Inom vindkraftsområdet pågår programmet Vindforsk.  För kärnkraft finns sedan 2009 ett särskilt programområde, se programområde Kärnkraft

För befintliga produktionsanläggningar och resultatimplementering inom 1-5 år delfinansierar Elforsk Värmeforsks Samverkansprogrammet bränslebaserad el- och värmeproduktion och är en av huvudmännen för programmet.

När det gäller utvecklingen av biobränsleeldade kraftvärmeanläggningar pågår ett forskningsprogram för demonstration och utveckling av termiska energiprocesser, KME. Programmet har materialforskning som bas och omfattar även utveckling av material för avancerade gasturbiner, flygmotorer och ångturbiner.

För uppgifter om elproduktionskostnader för olika produktionsalternativ genomför Elforsk löpande uppdateringar av studien El från nya och framtida anläggningar


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies