Åldring av el-, styr- och reglerutrustning i kärnkraftverk. Studie kring svenska och finska kärnkraftverk

Rapportnummer:  11:09
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  ÅF-Industry AB
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Dagens svenska och finska kärnkraftverk byggdes under perioden 1965 – 1985. Till skillnad från andra konventionella värmekraftverk och de flesta processindustrier, drivs kärnkraftverk i ungefär ursprunglig utformning under relativt lång tid. Detta medför att åldring av komponenter och tillgänglighet och hantering av reservdelar är en viktig fråga för kärnkraftsindustrin.
Sedan byggnationen av kärnkraftverken i Sverige och Finland har det även skett ett antal teknikskiften när det gäller styr- och reglerteknik. Förenklat kan skiftet beskrivas som övergång från analoga till digitala system och utbyte av komponenter har därför blivit komplicerat. Som konsekvens av teknikskiftet har det blivit svårt att få tag i reservdelar till originalutrustningen.
Uppdraget initierades av Elforsk med syftet att förbättra kunskapen om förhållandena kring åldring av el-, styr- och reglerutrustningar i svenska och finska kärnkraftverk.
Projektet som helhet har följande huvudinriktning:
         Att kunna förstå åldrandeprocesserna
         Att kunna indikera effekter och var problem finns/förväntas
Rapporten består av tre delar, del 1 består av en sammanfattning av åldringshanteringen vid de svenska och finska kärnkraftverken samt komponenter, reservdelar och pensionering av kompetens, del 2 består av litteraturstudie av internationell litteratur inom åldringshantering vid kärnkraftverk samt föreskrifter från svenska och finska strålskyddsmyndigheter. Del 3 presenterar slutsatser från projektet samt förslag på fortsatt forskning inom området.
Samtliga svenska och finska kärnkraftverk har endera utarbetat en process eller har organisatoriskt bildat en avdelning för att sköta frågor kring åldringshantering.
Processerna och arbetssätten är influerade av bland annat IAEA:s åldringsprogram, Beznau modellen samt egna framarbetade program, och skiljer sig något åt mellan de olika kärnkraftverken.
De viktigaste grundorsakerna till åldringsproblem kan sammanfattas till:
-      Temperatur (hög, låg eller fluktuerande)
-      Hög luftfuktighet
-      Vibrationer
-      Strålning
Nedanstående tabell är ett exempel på hur inventeringar av komponenter och deras åldringsmekanismer och konsekvenser kan utformas.
Detta exempel är framtaget som en del i detta projekt och är baserat på möten med styrgruppen och intervjuer på verken.

 
Exempel på utformning av komponentinventering
Objekts-grupp
Objekt
Åldrings-mekanism
Miljö-bestämning
Omfattning av problemet

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies