Avslutade projekt betongprogrammet

(Listan är tyvärr ej fullständig)

  • Spännkablarnas spännkraft

BET– 001 Status för reaktorinneslutningar med cementinjekterade spännkablar, LTH

Mål: Målet med projektet är att utveckla, utvärdera och verifiera metoder för att bestämma status hos cementinjekterade spännkablar i befintliga reaktorinneslutningar. Status avser i första hand kvarvarande spännkraft och förekomst eller risk för korrosion på spännstålet.

  • Fukt- och temperaturtillstånd

  • Oförstörande provningsmetoder

BET 012 Impuls-responsmätningars beroende av sprickdjup, LTH

Målet med projektet är att kontrollera hur djupt en delaminering kan vara belägen och ändå upptäckas med impuls-respons-metoden.

  • Korrosion av armering i betong

BET 109 Kloridinitierad armeringskorrosionSyftet med projektet är att i detalj kartlägga vilka faktorer som samverkar vid kloridinitierad armeringskorrosion och fastställa för dessa relevanta tröskelvärden.

BET 103 Korrosion av bergbultar, Swerea KIMAB

Syftet med projektet är attta fram relevanta krav på korrosionsskydd av bergbult och att ge ett tekniskt och ekonomiskt underlag för val av material och beläggningar. Ytterligare ett syfte är att öka kunskapen om inverkan av korrosivt grundvatten, både som dropp på luftexponerade delar av bergbulten och på helt eller delvis injekterade bultar.

BET 102 Katodiskt skydd av betongkonstruktioner med termiskt sprutade offeranoder av zink, Swerea KIMAB etapp 1

BET 102 Katodiskt skydd av betongkonstruktioner med termiskt sprutade offeranoder av zink, Swerea KIMAB etapp 2Syftet med projektet är att utvärdera långtidsegenskaperna hos termiskt sprutade zinkskikt på befintliga konstruktioner samt att definiera de parametrar som är viktiga för ett lyckat resultat och utifrån dessa, om möjligt, ta fram riktlinjer för användning av termiskt sprutade offeranoder av zink.

BET 013 Galvanisk korrosion på armering i nära anslutning till huvudkylvattenpumpar, Swerea KIMAB

Målet med projektet är kartlägga om galvanisk korrosion förkommer på armering nära kylvattenpumpar.

BET- 010 Rostfria ståls galvaniska inverkan på kolstål i betong med hög fukthalt/vattenmättad betong, KIMAB

Målet med projektet är att fastställa risken för galvanisk korrosion på kolstålarmering vid elektrisk kontakt med rostfri armering i betong med hög fukthalt/vattenmättad betong samt  att ta fram några lämpliga rostfria kvaliteter som kan användas tillsammans med kolstålsarmering i betongkonstruktioner som är utsatta för hög fukthalt/vattenmättad betong.  Vidare har de riktlinjer som utarbetats för optimalt val av rostfria armeringsstål vid nybyggnation och vid reparation med rostfri armering kompletterats.

BET- 011 Korrosionsskydd av stål i betongkonstruktioner - handbok, KIMAB

Målet med projektet är att ta fram en handbok över kunskaper och erfarenheter inom området korrossionsskydd av stål i betongkonstruktioner.

  • Materialegenskapsstudier

  • Avancerade beräkningsmetoder

BET 117 Numerical method for fluid structure interaction

  • Samverkan med andra program


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies