Sök i alla programområden

Sökresultat

 2015:162 Projektorstyrd avsökning och dokumentation
Författare: Peter Ulriksen, Peter Jonsson
När en stor yta skall undersökas med en metod som kräver att man anbringar någon typ av sensor mot ytan kan arbetet med att etablera det rutnät i vilket man avser mäta ta lika lång tid som själva mätningen. Rutnätet är nödvändigt för att mätningarna skall kunna dokumenteras. Detta projekt avser utveckling av en metod d...

 2015:161 Reparationsmetoder för kärnkraftsindustrin. Kartläggning
Författare: Torbjörn Niia, Johan Silfwerbrand
Pilotstudien av reparationsmetoder för kärnkraftsindustrin startar med en genomgång av de skadetyper som återfinns i kylvattenvägar vid svenska kärnkraftverk. Eftersom vattenvägarna vilka är utförda av armerad betong befinner sig under normal vattennivå, i skvalpzon och över skvalpzonen har betongkonstruktionerna olika förutsät...

 2015:160 Fluid induced vibrations in neutron detection housing. Data for Computational Analysis
Författare: Eric Lillberg
Denna rapport sammanfattar resultaten för de experiment av flödeinducerade vibrationer (FIV) som utförts av Vattenfall AB på uppdrag av Energiforsk. Experimentet har en geometri som utgörs av de neutronsonrör som är en del av härdinstrumenteringen i kokarvattenreaktorer. Geometrin har sedan skalats ned för att passa den befintliga testsektion som a...

 2015:159 Life time extension of present analogue I&C systems. Experiences from the United States
Författare: Annika Leonard
Den säkerhetsrelaterade instrument- och kontrollutrustningen i de nordiska kärnkraftverken består av en mix av teknologier. Större delen är fortfarande av konventionell typ men det finns också ny digital utrustning, system och plattformar. Inom de närmsta åren måste en stor del av dessa system och utrustningar bytas ut eller uppgraderas på ...

 2015:157 Acceptance criteria for polymers in nuclear. Feasibility study: Development of methodology and guidelines for definition of acceptance criteria for polymers
Författare: Marcus Granlund, Jessica Eriksson, Anna Bondesson, Anna Jansson, Stefan Almström
Bakgrund Enligt IAEA, har drifterfarenheter visat att ineffektiv kontroll av åldersrelaterade försämringar på kärnkraftverkens huvudkomponenter kan riskera anläggningens säkerhet och livslängd. Åldrandet i kärnkraftverken måste därför hanteras effektivt för att säkerställa tillgången på konstruktion...

 2015:147 Experience from asset management of installed safety related programmable platforms/systems in Swedish NPPs
Författare: Karin Ferm, David Klamer
Den nordiska kärnkraftsflottan har idag olika tekniska lösningar för säkerhets I&C. En stor del av utrustningen är fortfarande av konventionell typ, men det finns också ny digital utrustningar, system och plattformar installerade. I många fall har implementeringen av ny digital utrustning introducerat högre komplexitet hos funktioner, men också...

 2015:146 Aging Management of Nuclear Prestressed Concrete Containments. U.S. Experience
Författare: Abdul H. Sheikh
 Det främsta syftet med denna rapport är att beskriva praxis i USA för hantering av åldrande, inspektion och övervakning av reaktorinneslutningar med förspända spännkablar. Rapporten ger information om föreskrifter och vägledningar från USA:s Nuclear Regulatory Commission (USNRC) samt American Society of Mechanical Engineers (ASME) k...

 2015:145 Design of Concrete Containments - Focus on integrity and tightness. Documentation from seminar January 28 2015
Författare: Sten Forsström
Inneslutningens uppgift är att skydda kärnkraftsreaktorn mot såväl yttre som inre händelser, exempelvis jordbävning, flygplanskrasch, rörbrott m.m. Beroende på typ av reaktor (kok- eller tryckvattenreaktor), kan inneslutningens utformning skilja, vad gäller storlek, utformning och funktion. För att klara av sin uppgift krävs att inneslutn...

 2015:134 Katodiskt skydd av betongkonstruktioner.Termiskt sprutade offeranoder av zink – Etapp 2
Författare: Bror Sederholm, Anders Selander
Våren 2010 startades forskningsprojektet Katodiskt skydd av betongkonstruktioner med termiskt sprutade offeranoder av zink. I projektet, som varit indelat i två etapper, gjordes i den första etappen en litteratur- och erfarenhetsinsamling om termiskt sprutade zinkanoder på befintliga betongkonstruktioner. Även en tillståndsbedömning genomfördes p&ar...

 2015:133 Corrosion of steel in concrete at various moisture and chloride levels
Författare:
Ungefär 7000 betongbroar i Sverige byggdes före 1965. De årliga underhållskostnaderna för dessa broar motsvarar ungefär 0.6 % av deras totala värde. Kylvattenvägar i svenska kärnkraftverk har varit exponerade mot saltvatten i ungefär 30-40 år. Reparationskostnader for dessa kylvattenkonstruktioner har uppskattats till ungefär en mil...

(Sida 1 av 6) 1, 2, 3, 4, 5, 6

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies