Workshop spännkablar i kärnkraftstillämpningar. Spännkraft, tillståndsbedömning, livslängd och materialfrågor

Rapportnummer:  14:60
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Manouchehr Hassanzadeh & Monika Adsten
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Elforsks Betongprogram kärnkraft har satsat ansenliga resurser för att bestämma tillståndet hos reaktorinneslutningar (RI). Flera projekt har genomförts som har lyft upp vår kunskapsnivå. Det var dags att sammanfatta resultaten och identifiera eventuella kunskapsluckor. Den workshop som presenteras i denna rapport är tänkt som en inledande fas för styrgruppens diskussions- och beslutsprocess gällande kommande satsningar inom ämnesområdet.
Tillstånden hos spännarmeringar i svenska kärnkraftverk är betryggande goda. Spännkraftförlusterna hos de icke ingjutna spännarmeringarna är lägre än de förluster som förutsattes vid dimensioneringstillfällena. Under workshopen konstaterades att spännkraften hos ingjutna spännarmeringar inte går att bestämma, men det finns indirekta metoder med vars hjälp man kan försäkra sig att spännkraften är tillräcklig hög. Runt om i världen finns instrumenterade och övervakade reaktorinneslutningar med injekterade kabelrör. Mätvärdena kan användas för att kalibrera material- och beräkningsmodeller. OFP (oförstörande provning) metoder utvecklas ständigt, och om några år erbjuds sannolikt möjligheter till detektering av hålrum, delaminering,  korrosion och kabelbrott i spännarmerade betongkonstruktioner samt möjlighet att bestämma spänningen i armeringen.
Icke ingjutna spännarmeringars spännkraft bestäms genom “lift-off” tester i stickprovskontroller men uppmätt kraft är osäker eftersom metoden kan ge fel värde då mätningen vid kabeländen inte nödvändigtvis är representativ för förspänningen längs hela kabeln. Diskussionerna ledde till följande tänkbara ämnesområden för framtida FoU satsningar:
·         Analysera tillförlitligheten hos lift-off tester som används för inneslutningar med icke injekterade kablar (ger indirekt information av värde också för prediktion av injekterade kablar med teoretiska modeller)
·         Undersök hur förspänningseffekten fungerar när spännssystemet dras förbi diskontinuiteter
·         Studera systemkonsekvenserna av att enstaka spännkablar slås ut eller får signifikant reducerad spännkraft
·         Studera konsekvenser för inneslutningens täthet av sprickor i betongen ytterligare (tätplåtens funktion vid överbelastning)
·         Konstruktionsforskning inom området infästningar med tillgodoräknande av ytarmering
·         Fenomenologiska modeller med empiriska koefficienter för beskrivning av krympning och av krypning av betong
·         Fortsatt uppföljning och kalibrering av befintliga krympnings- och krypningsmodeller
·         Förbättring av modeller för beräkning av betongkonstruktioners uttorkningsförlopp under inverkan av temperaturgradient
·         OFP-metoder - lokalisering av spännkabelrörs exakta läge
·         OFP-metoder - spännkraft i kablarna
·         OFP-metoder - avbrott i kablar
·         OFP-metoder - detektering av hålrum i spännkabelrör
·         OFP-metoder – detektering av rost i spännkablar

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies