Experience from asset management of installed safety related programmable platforms/systems in Swedish NPPs

Rapportnummer:  2015:147
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Karin Ferm, David Klamer
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat: Den nordiska kärnkraftsflottan har idag olika tekniska lösningar för säkerhets I&C. En stor del av utrustningen är fortfarande av konventionell typ, men det finns också ny digital utrustningar, system och plattformar installerade. I många fall har implementeringen av ny digital utrustning introducerat högre komplexitet hos funktioner, men också i dokumentation och i licenseringssammanhang. Projekt med påverkan på digitala system har i många fall eskalerat långt över budget. Studiens syfte var att analysera erfarenheter från projekt som genomfört ändringar i programmerbara system i nordiska kärnkraftverk. Studien undersökte design och arbetsprocesser som påverkar säkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet hos Oskarshamn, Ringhals och Forsmark. De undersökta kärnkraftverken har en stor spridning av I&C-produkter, konfigurationer, komplexitet av ändringar och valda strategier. Det gör det problematiskt att jämföra nyckeltal mellan de olika kärnkraftverken, eftersom informationen inte representerar homogen fakta. Studien når slutsatsen att den största påverkan görs när utrustningen väljs och konfigureras för första gången. Desto mer funktionalitet som installeras i plattformen och desto mer kommunikation, både intern och extern, desto mer komplext blir det att göra ändringar och verifiera systemet över tid. Från ett strategiskt perspektiv rekommenderar studien att vara selektiv vid acceptans av ändringar i PE-system. Det bör utvärderas om den efterfrågade anläggningsfunktionalliteten kan uppnås genom andra tekniska lösningar som inte leder till ändringar i PE-system. Om få ändringar planeras i PE-system är kärnkraftverken generellt mer nöjda vid användning av leverantören. På det sätt som kärnkraftverken arbetar idag erhålls hög kvalitet vid ändringar i PE-system. Det är dock en utmaning att bevisa att ingen annan funktionalitet har påverkats, vilket kräver ett strukturerat arbetssätt och kompetenta resurser. Från ett kostnadsperspektiv finns det anledning att se över vissa arbetsmetoder som kärnkraftverken tillämpar. Aspekter att beakta för framtiden är framåttunga processer, kompetens (både internt och hos leverantören), estimering av kostnad för livscykel, leverantörsstrategi, projektomfattning och koordinering av I&C projekt. Vidare behöver kärnkraftverken tolka relevanta standarder och utgå från dem vid utveckling och effektivisering av processer. Slutligen rekommenderar studien att SSM ska involveras tidigare.
Följande lista är ett urval av rekommendationer till framtida studier för Elforsk:
• Hur regressionsanalys bör utföras. 

• Att arbeta agilt men fortfarande uppfylla standarder och leverera kvalitetssäkrade ändringar.
• Utveckling av kravhantering och verktyg.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies