Acceptance criteria for polymers in nuclear. Feasibility study: Development of methodology and guidelines for definition of acceptance criteria for polymers

Rapportnummer:  2015:157
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Marcus Granlund, Jessica Eriksson, Anna Bondesson, Anna Jansson, Stefan Almström
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Bakgrund
Enligt IAEA, har drifterfarenheter visat att ineffektiv kontroll av åldersrelaterade försämringar på kärnkraftverkens huvudkomponenter kan riskera anläggningens säkerhet och livslängd. Åldrandet i kärnkraftverken måste därför hanteras effektivt för att säkerställa tillgången på konstruktionsfunktioner under hela anläggningen livslängd (IAEA, 2000). Som diskuterats vid ELFORSK seminarium om åldrande av polymera material vid NPP 2014 påpekades vikten av att definiera acceptanskriterier för polymera komponenter. Acceptanskriterierna bör baseras på funktionella krav, eftersom det är det första steget i processen av livstidsuppskattningar för både befintliga och nya material.
Vid ELFORSKs interna projektmöte enades det om ett gemensamt mål/vision att definiera aktiviteterna inom polymera material.
• Åldrande av polymera material har, tack vare ett effektivt underhållsprogram, ingen negativ inverkan på säkerheten eller tillgängligheten för driften av kärnkraftverket.
 
Man kom också överens om att fokus för gemensamma aktiviteter kan sammanfattas enligt följande:
• Förbättra utbyte av komponenter/upphandling - kompetent kund
• Förbättrad förståelse för status/återstående livslängd
 
Bland de elva intressanta områdena av gemensamma aktiviteter, bedömdes acceptanskriteriet som det mest intressanta för gemensamma insatser. (Widestrand, 2015).
Omfattning
Syftet med denna förstudie är att hjälpa till att fastställa/definiera de tillgängliga acceptanskriterier för en uppsättning komponenter som beslutats av de nordiska kärnkraftverken. Detta kommer att ske genom intervjuer med representanter från de olika anläggningarna, diskussion med referensgrupp och en litteraturstudie av internationella standarder och riktlinjer. Förstudien kommer att fokusera på systemkomponenter och specificera alla identifierade kunskapsluckor. En projektplan för en pilotstudie kommer också att sammanställas. Den kommer specificera hur man lär sig mer om de olika acceptanskriterierna för polymererna i de valda systemkomponenterna. Som en del av pilotstudien kan skrivandet av specifikationer också inkluderas.
Resultat
SP har utfört intervjuer tillsammans med de fem nordiska kärnkraftverken Loviisa, TVO, Forsmark, OKG och Ringhals. Med hjälp av intervjuerna har en uppsättning av komponenter identifierats (bilaga 3) och innehåller den information som erhölls och som finns tillgänglig för komponenterna. Detta inkluderar, men är inte begränsad till, typen av polymer och miljöförhållande, såsom värme och strålning. Baserat på komponenterna, och den typ av polymerer som används för det, har en litteraturstudie genomförts för att identifiera befintlig kunskap om åldrande mekanismer. Från den kunskap som litteraturstudien gett och befintlig ”know-how” vid SP, har tabeller med lämpliga metoder och föreslagna, om möjligt, acceptanskriterier noterats för varje komponent. Det var svårt att hitta redan definierade acceptanskriterier och därför har en pilotstudie föreslagits med mål att utvärdera acceptanskriterierna för komponenterna i appendix 3. Studien föreslår 7 arbetspaket som fortsatt forskning för att kunna ta fram acceptanskriterier för dessa komponenter.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies