Dokumentation från hearing om konkurrensen om skogsråvaran

Torsdagen den 24 januari 2013, 09.00-16.15, Finlandshuset – Fazer Konferens

09.30 - 10.30 Inledning
Stefan Montin, Elforsk
John Munthe, IVL
Bo Rydén, Profu

Skogens framtida tillväxtpotential
Annika Nordin, Programchef Future Forests, SLU

Skogsråvara sett ur ett globalt perspektiv – tillgång och efterfrågan
Sten Nilsson, Forest Sector Insights

10.45 - 11.45 Förädling av råvaror från skogen
Forsknings- och innovationsstrategier för en biobaserad samhällsekonomi – Resultat från det regeringsuppdrag som redovisades 2012
Jan Svensson, Formas

Framtidsplaner för skogsindustrin i Sverige
Lina Palm, Skogsindustrierna

Energimyndighetens perspektiv – Förändrad efterfrågan på skogsråvara för energiändamål
Anders Dahlberg, Energimyndigheten

12.45 - 14.15  Användning av skogsråvara
Framtida användning av bioenergi - En översikt
Gustav Melin, Svebio

Energisektorns efterfrågan på bioenergi för att klara 2-gradersmålet till 2050 - Analyser från ett svenskt, nordiskt och europeiskt perspektiv baserat på forskningsprojekten NEPP och Pathways
Bo Rydén Profu

Ökad marknad för biomassa för sameldning i Europas kolkraftverk
Lars Strömberg, Chalmers

Presentation av IEA-rapporten Global Wood Chip Trade for Energy
Julia Hansson, IVL

Skogsbiomassans koldioxidneutralitet – Konsekvenser för energisektorn
Lars Zetterberg, IVL

14.30 - 15.30 Biodrivmedel
Fossiloberoende transportsektor till 2030. Hur kommer detta att påverka efterfrågan på biodrivmedel
Håkan Sköldberg Profu

Bioraffinaderier i processindustrin
Thore Berntsson, CTH

Skogsbaserade biodrivmedel i ett systemperspektiv – anläggningslokalisering, integreringsaspekter och konsekvenser för globala koldioxidutsläpp
Johanna Mossberg, SP (ersättare för Elisabeth Wetterlund, Linköpings universitet)

15.30 - 16.15 Avslutande reflektioner
Pål Börjesson LTH, John Munthe IVL och Lina Palm SkogsindustriernaSvenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies