Om programmet

Programmet har som mål att fördjupa kunskaperna om:

  • Utvecklingen av det nordiska elsystemet som en följd av övergripande faktorer, t.ex. europeisk och nordisk energi- och klimatpolitik
  • Tekniska utmaningar i samband med integration av stora kvantiteter vindkraft
  • Framtida reglerbehov i det (svenska) och nordiska kraftsystemet givet olika scenarier.
  • Hur vi kan säkerställa att vi använder reglerresurserna effektivt
  • Design av centrala institutioner och regelverket på elmarknaden för att möjliggöra stora volymer intermittent produktion
  • Vilka behov av förstärkningar av elnätet som uppstår i Norden och vad som krävs av överföringskapaciteten till övriga Europa för att vi ska kunna exportera stora kvantiteter el?

Tyngdpunkten i programmet ligger vid synteser i ett systemperspektiv. Programmet ska fungera som ett sammanhållande forskningskluster kring flera pågående och nya forskningsprogram och projekt. För programmet gäller vidare att verksamheten ska:

  • Bidra till att ge politiker, myndigheter, elföretagen och elmarknadens kunder ingående kunskap om de utmaningar och möjligheter som möter den framtida nordiska elmarknaden/elsystemet i perspektivet av ökade integration i en större sammanhängande Europeisk elmarknad.
  • Bidrar till att bättre underbygga de energipolitiska besluten nationellt och internationellt
  • Ska vara en mötesplats (forum) för faktabaserad diskussion och dialog mellan forskare, politiker, myndigheter, elföretagen och elmarknadens kunder
  • Programmet skall söka nära samarbetet och kunskapsöverföringen mellan forskare i Norden och Nordeuropa.

Programmet startade 1 januari 2011 och pågår till 2014


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies