Ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030. Ett visionsprojekt för Svensk Energi och Elforsk

Rapportnummer:  10:55
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Håkan Sköldberg, Ebba Löfblad, David Holmström, Bo Rydén
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Tillgänglig
Referat:
Regeringen har i sin klimat- och energiproposition från 2009 formulerat ett mål om en fossilbränsleoberoende transportsektor i Sverige år 2030:
”Arbetet med att minska transportsektorns klimatpåverkan utvecklas och år 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.”
I propositionen redovisas också olika delåtgärder för att nå detta mål. Bland dessa återfinns:
”En satsning på förnybara drivmedel och energieffektivare fordonstekniker, elhybridbilar och elbilar …”
Elfordon är alltså en viktig del i det framtida transportsystemet.
Visionen
Svensk Energi och Elforsk har, mot bakgrund av formuleringarna i propositionen, formulerat följande vision:
”Elbranschen vill bidra till ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030. Då skall vi ha en fordonsflotta som tekniskt har möjlighet att drivas med energibärare som är fossilbränslefria, eller som senast år 2050 kommer att bli klimatneutrala. År 2050 skall transportsektorn vara helt klimatneutral, dvs. fri från utsläpp av växthusgaser som härrör från fossila bränslen.”
 
Visionen gör alltså skillnad på:
         en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 och
         en klimatneutral transportsektor år 2050.
Elbranschen är angelägen om att bidra till en positiv utveckling inom trans­portsektorn. Genom detta visionsarbete vill man visa på möjliga utvecklings­vägar för att nå målet. Denna rapport utgör ett underlag till detta visionsar­bete.
Även om visionen har tagits fram inom elbranschen så är det inte endast el­relaterade trender och åtgärder som tas upp. Syftet har istället varit att ta fram en heltäckande vision, där el är ett av många medel för att nå fram till visionen. 
En fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 är möjlig
Vårt huvudscenario tar sin utgångspunkt i att alla fordon år 2030 skall kunna drivas med energibärare som är fossilbränsleoberoende. Våra analyser visar att detta är möjligt. Till fossilbränsleoberoende energibärare räknar vi bio­drivmedel (biogas, etanol, metanol, FAME, DME, etc.), el, vätgas eller något annat som är, eller snart kan bli, ickefossilt. Bensin- och dieselprodukter som är framställda från ickefossila källor, t.ex. Fischer-Tropsch diesel baserad på biomassa, är självklart också möjliga, men då måste sådana bränslen finnas tillgängliga i kommersiell skala. Som visionen är formulerad så är det också möjligt att utnyttja energibärare som år 2030 inte är helt fossilbränslefria men som år 2050 bedöms kunna vara klimatneutrala. Ett exempel på detta är fordonsgas. Ett annat exempel är el. Svensk el är nära nog fossilbränslefri och klimatneutral redan idag. Nordisk el blir säkert klimatneutral före 2030, men nordeuropeisk el – som vi utbyter el med – är det inte år 2030, men skall enligt EU vara klimatneutral år 2050.
Elens roll i transportsektorn år 2030
El får en ökad roll för fordonsdrift i visionsscenarierna. Utöver den el som används för järnväg/bantrafik, som ökar med drygt 15 % jämfört med idag, så sker el-introduktionen främst i personbilar. Eldrift införs så att den motsvarar ca 40 % av den återstående mängden energibehov i personbilar, efter effektivisering m.m. Detta måste betraktas som en mycket kraftig introduktion, men till följd av elens mycket höga energieffektivitet så blir det ändå jämförelsevis små mängder el. Elanvändningen ökar från 3 till 7 (scenario Effektiv) respektive 9 TWh (scenario Bränslebyte).
Vi räknar med att medelbensinbilen drar cirka tre gånger mer energi än en elbil, medan medeldieselbilen drar ca 2,5 gånger mer energi. I dessa förhål­landen ingår den el som förbrukas för uppvärmnings- och kyländamål i fordo­nen. I dagsläget är skillnaden ännu större, men eftersom vi räknar med en kraftig effektivisering av bensin- och dieselfordonen till år 2030 i visions­scenarierna och eftersom effektiviseringspotentialen är mindre för el, till följd av den redan mycket höga effektiviteten, så minskar elens fördel något.
En stor del av ”nyttan” med el redovisas i figuren ovan under rubriken Bränslebyte. Denna innehåller den mängd energi som inte längre behöver tillföras, till följd av elens stora effektivitet i slutanvändarledet. (Själva elpro­duktionen ger dock upphov till energiförluster. Detta ligger dock utanför ana­lysen i detta uppdrag, men utreds vidare i Svensk Energis 2050-studie om ett klimatneutralt Sverige år 2050.)

Beställning av tryckt rapport (OBS! pris exkl. moms):

Genom att fylla i och sända nedanstående kan du enkelt beställa den tryckta publikationen.
Alla uppgifter om beställaren är obligatoriska
Antal:
Företag:
 
Beställarens namn:
 
E-post:
 
Faktureringsadress:
 
Leveransadress:
 
Observera att priserna gäller exklusive moms och frakt. Notera lagertillgänglighet och eventuella villkor för spridning. Om den tryckta rapporten är slut delges ni kostnadsfritt ett elektroniskt exemplar. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med diskonto + 8 procentenheter.
 
Vi använder cookies vid beställning av Elforsks rapporter för att kunna spara uppgifter om beställaren. Syftet är att beställaren, vid nedladdning av fler än en publikation, inte ska behöva fylla i de egna uppgifterna mer än en gång. Informationen lagras i 24 timmar. Mer information om cookies finns på Post och Telestyrelsens hemsida: www.pts.se .

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies