Förslag till rekommendationer avseende lågspännings-installationer i Sverige för laddning av elfordon

Rapportnummer:  10:59
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  ”Arbetsgrupp P5”
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Uppdragets bakgrund
Detta uppdrag har omfattat studier av och sammanställning av ett antal rekommendationer för den inledande utbyggnaden av laddningsinfrastruktur i Sverige och har genomförts inom ramen för ELFORSK-programmet Laddhybrider och Elfordon, Delprogram ”P5 – Laddningsinfrastruktur”.
Utredningen utgör en del av ett större uppdrag som består av tre huvuddelar enligt nedan (var och en slutredovisade i särskilda delrapporter samt via en total sammanfattningsrapport):

1.    Marknadsinventering – Laddningsteknik och betalsystem
2.    Kostnadsanalyser för utbyggnad av laddsystem samt inledande analys av några affärsmodeller (Elforsk rapport nr 09:113)
3.    Förslag till rekommendationer avseende lågspänningsinstallationer för laddning av elfordon i Sverige

I denna delrapport sammanfattas resultaten från uppdragsdel 3 i form av en kortversion.
Delmål för uppdraget:
Ge marknadens parter inledande rekommendationer (råd och anvisningar) för den fortsatta utbyggnaden av laddningsinfrastruktur (koordinerat med pågående standardiseringsarbete inom området)
 
Marknadsförutsättningar
Utbyggnaden av laddningsinfrastruktur i Sverige förväntas i det inledande marknadsskedet att karaktäriseras av följande förutsättningar;
·         Enkla lösningar med långsam konduktiv laddning av elfordon
(230 V, max 16 A) kräver inga större investeringar, i huvudsak enbart jordfelsbrytare, överströmsskydd och standardiserade kontakter.
·         Befintliga motorvärmarinstallationer utgör i Sverige en stor potential för enkel uppgradering till de lokala laddsystembehoven.
         
·         Utbyggnad av laddningsinfrastrukturen i Sverige förväntas inledningsvis huvudsakligen ske i hemmen, vid parkeringsplatser hos arbetsgivare, hos bilflotteägare och vid publika större parkeringsplatser.
·         Särskilda publika laddplatser för elfordon finns idag i begränsad omfattning i Sverige och förväntas öka i takt med att antalet elfordon ökar på den svenska marknaden.
·         För vissa laddplatser kan både semisnabb laddning (max 1 timme) och snabbladdning (50 – 250 kW) bli intressant. Det är framför allt en kostnadsfråga.
 
Förslag till rekommendationer avseende lågspänningsinstallationer för laddning av elfordon med ombordmonterade laddare
Med utgångspunkt från de regelverk som gäller för elinstallationer i Sverige samt den aktuella inriktningen inom det internationella standardiserings­arbetet för elfordon och laddningsinfrastruktur, så har detta sammanfattande förslag avseende "Förslag till rekommendationer avseende lågspännings­installa­­tioner för laddning av elfordon med ombordmonterade laddare” arbetats fram.
Rekommendationerna är begränsade till utrustning för konduktiv laddning upp till och med 400 volt (tre faser) och 63 Ampere. När det behövs, bör det även sammanställas anvisningar för:
·         Batteribytesstationer

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies