Framtidens miljöfrågor för energisektorn

Rapportnummer:  12:25
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  J Gode, S Roth, M Gustavsson,C Wolf, E Lindblom
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Den här rapporten syftar till att, utifrån långsiktiga energiscenarier, utreda och analysera potentiella framtida miljöfrågor för energibranschen. Målsätt­ningen är att ge stöd i energibranschens arbete med långsiktiga miljöfrågor samt peka på kunskapsluckor vilka kan vara föremål för framtida forsknings- och fördjupningsområden. För att resonera kring och försöka identifiera konkreta framtida miljöfrågor har framtidsbilder tagits fram, vilka representerar olika utvecklingsspår fram till 2050. Dessa har utgjort underlag för diskussioner vid workshopar med deltagare som arbetar med miljö- och energifrågor och med representanter från energi­branschen.
Inom projektet har tre framtidsbilder arbetats fram. Den första framtids­bilden, Miljörevolution, bygger på stora förväntningar om förändrade samhällsmönster och värderingar till ett mer hållbart samhälle. Den andra framtidsbilden, Miljö och ekonomisk utveckling, är den som mest liknar ett Business-as-usual-scenario och den innebär att samhället justeras och regleras inom de ramar för hållbarhet som fastställs av dagens långsiktiga energipolitiska mål. Den sista framtidsbilden, Tekniksamhället, är mycket teknikoptimistisk och innebär att tekniken löser många miljö- och klimatproblem.
Utifrån framtidsbilderna och diskussionerna under workshoparna har ett antal framtida forskningsområden identifierats och prioriterats. Prioriteringen har gjort i frågor som är högprioriterade för energibranschen att arbeta vidare med, områden som är viktiga för branschen att studera samt bevaknings­områden som kan vara nog så viktiga för samhället, men där energibran­schens roll i dagsläget bedöms som mindre framträdande än ovan nämnda.
Exempel på framtida forsknings­områden som är högprioriterade för branschen att arbeta vidare med berör hållbarhet och resurseffektivitet. Vi är övertygade om att det kommer att bli ökade krav från omvärlden, såväl från politiskt håll som från kunder och övriga samhället, vad gäller resurseffektivitet och hållbarhet. Det är viktigt att branschen är aktiv i bevakningen och utvecklingen av regler och styrdokument på dessa områden, exempelvis kring environmental footprints. Konsekvensanalyser i tidigt skede är också viktigt för att snabbt kunna agera vid behov. Delvis kopplat till resurseffektivitet finns en annan högprioriterad fråga som rör konkurrensen om mark där rapporten lyfter upp såväl frågor kring lokalisering av framtida energi­anläggningar som eventuell internationell framtida efterfrågan på svensk mark för exempelvis biobränsleproduktion eller rekreation. Markanvändning har även påverkan på biologisk mångfald, vilket är ett annat högprioriterat område. Vi tror också att framtidens avfall till och från energibranschen kommer att bli allt viktigare frågor för branschen att hantera då det påverkar dels avfallsförbränning och dels hantering av branschens egengenererade avfall. Vidare behöver konsekvenser för energisektorn av klimatförändringar belysas på nytt. Utöver ovan nämnda områden är det också fortsatt högprioriterat för branschen med forskning kring miljöfrågor kopplade till specifika energitekniker såsom miljöfrågor för vattenkraft, vindkraft, bioenergi och kärnkraft samt även kring elnät.
Andra frågor som är viktiga för branschen, men av olika skäl inte bedöms som lika högprioriterade som de som nämnts i föregående stycke, är exempelvis kring elbilar, solenergi och skogsskötsel relaterat till bioenergiuttag. Dessa är områden som branschen arbetar mycket med och som bedöms som viktiga tekniker samtidigt som de inte direkt kopplar till kärnverksamheten, åtminstone inte elbilar. Eftersom satsningar ändå görs kring dessa är det viktigt att analysera potentiella miljöfrågor för att kunna agera i tid och göra rätt satsningar som maximerar miljönyttan och minimerar potentiella miljöeffekter. En annan viktig fråga som starkt anknyter till både resurs­effektivitet och avfallsfrågan är kretsloppsanpassning av energi­branschens anläggningar, där en delfråga gäller hur kväve- och fosforcyklerna berör branschen. Det sistnämnda är en mycket viktig global miljö- och resursfråga och det är viktigt att analysera hur den kan påverka energibranschen och vilken inverkan branschen i sin tur har på näringscyklerna. Vi tror också att sällsynta grundämnen, kanske särskilt metaller, är en växande miljöfråga som måste hanteras likväl som kemikaliefrågan inklusive nanomaterial.
Ett antal områden lyftes också upp som bör bevakas av energibranschen eller som hamnade lite utanför det miljöfokus som projektet har haft. Under work­shoparna lyftes nämligen inte bara miljöfrågor utan även sociala frågor och hälsoaspekter som energibranschen i framtiden måste sätta sig in i. Det gäller exempelvis förtroende från politiker, konsumenter och samhället, för att kunna komma med nya lösningar. Stadens miljöfrågor i en alltmer urbani­serad värld och även nexusperspektiv där flera resurser och miljöfrågor studeras samtidigt är också områden som branschen bör bevaka. Vidare är skötsel och underhåll med miljö i fokus något som branschen bör bli bättre på.
Slutligen är det viktigt att tillämpa systemtänkande för att inte genom lösningen på en (miljö)fråga missa en annan. I framtiden kan man också tänka sig samverkanseffekter mellan miljöfrågor, vilket är något som energibranschen måste bli bättre på att hantera och förutse. Exempelvis kan nya lösningar med förnybar energi breda ut sig geogografiskt vilket kan påverka den biologiska mångfalden.
Cookies