Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 - delrapport 2

Rapportnummer:  12:33
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Håkan Sköldberg, Ebba Löfblad, Viveca Wågerman, Bo Rydén
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030 är mycket ambitiöst. Målet kan inte nås utan kraftfulla åtgärder och styrmedel och omställningen måste börja nu. Det har vi tydligt visat genom de arbeten denna rapport redovisar:
 • Tio plus tio förslag till åtgärder, som kan utgöra byggstenar i en transporthandlingsplan.
  Faktabladen har sammanställts av Profu, och refererade experter eller organisationer kan ha avvikande
  åsikter om delar av innehållet i bladen.
  Elbranschen har genom de arbeten som här redovisas tagit ett initiativ till att påskynda utvecklingen mot en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Vår erfarenhet av dialogen som föregått innehållet i denna rapport är att det finns ett stort intresse och en beredskap att bidra hos alla aktörer. Samverkan och politiskt mod är nödvändigt om Sverige ska nå målet år 2030 och bli klimatneutralt år 2050.
  Under 2012 fortsätter vi arbetet med att analysera hur – och om – vi kan nå ett fossilbränsleoberoende transportsystem 2030 och en klimatneutral transportsektor år 2050, genom att ta fram:
  En central uppgift blir att göra prioriteringar och avvägningar mellan de olika åtgärderna i omställningen.
  Att bedöma kostnader och nytta av olika beslutsalternativ är också en gedigen uppgift som återstår, men samtidigt är inte ett fortsatt fossilberoende gratis utan har andra kostnader, inte minst i form av miljö
  Redan nu kan vi konstatera att det finns ett stort intresse för en fortsatt bred samverkan i arbete med att ta fram en Roadmap. Fler än 30 olika aktörer på transportområdet har sagt sig villiga att delta i arbetet. Ambitionen är att kunna presentera en, eller flera, roadmaps under december 2012.
  En Road Map, som knyter samman visionen med de byggstenar/åtgärder som vi identifierat.och klimatkonsekvenser.
Byggstenarna till handlingsplanen utgörs av tio konkreta åtgärder som kan ge stor påverkan i omställningen samt tio ”lågt hängande frukter”, som är relativt kostnadseffektiva och förhållandevis snabbt kan ge effekter på klimat, miljö och energieffektivitet. Åtgärderna är i första hand att se som exempel på vad politiker, myndigheter, kommuner, organisationer och företag kan göra. Syftet har också varit att visa på de utmaningar vi står inför.
Beskrivningen av åtgärderna har gjorts genom en inventering av vad som redan skrivits och gjorts
inom respektive åtgärds område. Eftersom det redan finns mycket underlag i form av kvalificerade genomgångar och analyser så har vi också valt att hämta textstycken från redan gjorda arbeten. I sammanställningen redovisas varifrån texterna har hämtats. I några fall har vi också kompletterat med intervjuer för att få en bredare belysning av området. Det gäller exempelvis styrmedelsområdet och behovet av ytterligare forskning. Genomgången och underbyggnaden av handlingsplanepunkterna har vi här valt att sammanfatta i tvåsidiga ”faktablad”, ett för vardera åtgärden.
En vision om ett fossilbränsleoberoende transportsystem 2030.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies