Konsekvenser för energisektorn av klimatförändringar. En översiktlig kunskapssammanställning

Rapportnummer:  13:97
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Philip Thörn, Jenny Arnell
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Denna rapport är framtagen inom ramen för projektet Konsekvenser för energisektorn av klimatförändringarna och presenterar översiktligt kunskapsläget om hur klimatförändringarna kan påverka energisektorn samt identifierar kunskaps- och forskningsbehov. Rapportens resultat bygger på en litteraturstudie samt intervjuer med företrädare för energibranschen. Projektet har finansierats av Elforsk samt Formas och Naturvårdsverket via Stiftelsen IVL.
 
I rapporten konstateras att klimatförändringarna kommer i betydande omfattning att påverka energisektorn i Europa och Sverige. Internationella, europeiska, nordiska och nationella studier visar att klimatförändringar i form av temperaturökningar, ökad nederbörd, stigande havsnivåer samt eventuellt en ökad frekvens av extrema väderhändelser innebär både positiva och negativa konsekvenser för energisystemet. Positiva effekter inkluderar ökad produktionspotential för vattenkraft, bioenergi och vindkraft. Ett varmare klimat kommer även att kraftigt minska behovet av uppvärmning. Klimatförändringarna kommer dock även att medföra negativa konsekvenser för energisektorn i form av större risk för skador på elsystemet till följd av extrema väderhändelser, t.ex. stormfällning, nedisning av elnät och översvämningar. Kylbehovet kommer också att öka till följd av en ökande temperatur. Anpassningsåtgärder kommer att bli nödvändiga för att minska de negativa effekterna och för att kunna ta tillvara på de möjligheter som klimatförändringarna medför.
 
Flera av de studier som har genomförts är av övergripande karaktär och det finns inom flera områden behov av mer djuplodande studier av hur energisektorn kan påverkas av klimatförändringarna.
 
Tidigare genomförda studier, t.ex. Klimat- och sårbarhetsutredningen, Elforsks rapport 07:39 samt Energimyndighetens rapporter, identifierar ett antal områden där behov av fördjupade studier föreligger. Dessa punkter överensstämmer i många fall med de områden som har identifierats av branschföreträdare.  Identifierade forsknings- och kunskapsbehov inkluderar:
 
  • Förändrade produktionsförutsättningar: Hur påverkas produktionspotentialen för bioenergi och vindkraft?  
  • Förändrad energianvändning: Hur kommer det framtida värme- och kylbehovet att se ut? 
  • Extrema väderhändelser: Hur kommer extrema väderhändelser att påverka och hur kan klimatdata och scenarier sammanställas för att underlätta identifiering av sårbarhet? 
  • Anpassningsåtgärder: Vilka anpassningsåtgärder kommer att behöva vidtas för att hantera långsiktiga successiva klimatförändringar respektive kortsiktiga och plötsliga förändringar?

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies