Förstudie om svensk elmarknadsforskning - behov, forskningsmiljöer och rollfördelning

Rapportnummer:  14:03
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Tomas Wall
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Det övergripande syftet i denna förstudie är att ta fram ett underlag om hur elmarknadsforskningen i Sverige och Norden med dess forskningsmiljöer kan stärkas och effektiviseras. Den framtida elmarknadsforskningen ska understödja en bred kunskapsuppbyggnad och ge bra faktaunderlag för alla parter på elmarknaden. Särskilt vikt har lagts vid att stärka akademins roll.
I förstudien pekas på ett antal områden där elmarknadsforskningen kan utvecklas framåt liksom på områden av elmarknaden där behov finns av fortsatt forskning.
Det finns ett kortsiktigt behov att säkra kontinuiteten i pågående elmarknadsforskning
Flera centrala program inom elmarknadsforskningen håller på att avslutas under 2013 och första halvåret 2014. Några av dessa program är i en process kring förnyad finansiering medan andra söker en förnyad form. Samtidigt planerar Energimyndigheten för ett nytt elmarknadsprogram som kommer att behandla frågor kring slutkundsmarknaden, elnätsregleringen och frågor kring området smarta elnät. Samordningsrådet för smarta elnät bedriver ett aktivt arbete med en nationell handlingsplan för området smarta elnät. Detta arbete, som kommer att innehålla rekommendationer för behov av elmarknadsforskning i kontexten smarta elnät, ska rapporteras i december 2014.
Givet den strategiska betydelsen av elmarknadsforskningen för såväl myndigheterna som näringslivets olika aktörer krävs, i närtid, en aktiv diskussion mellan inblandade aktörer för att säkerställa behovet av kontinuitet och upprätthållande av kompetens genom förnyade program. Genom denna dialog kan säkras att den förnyade forskningen kan ges en relevant inriktning men också att resultaten kommer att kunna används av de olika aktörerna som bidrar med finansiering.
Existerande forskningsmiljöer finns i en mängd universitet och är starkt personberoende
För närvarande pågår forskningsaktiviteter på en mängd universitet och högskolor med ett fåtal seniora forskare vid varje institution. Dagens situation innebär att vi sprider kunskapen på väldigt många händer. Det innebär att det är svårt att överblicka den samlade forskningen, inte minst för forskarna själva. En svaghet är självklart det stora personberoende som blivit följden. En aktiv forskningsmiljö kommer i viss mån att ”följa forskaren” snarare än institutionen. En del av de synergier som alltid följer med större enheter, med en kritisk massa, uteblir.
En övergripande organisering av elmarknadsforskningen måste ta hand om problemen som finns med överblicken, synergierna och den kritiska massan i våra forskningsmiljöer? Önskvärt vore att detta blev en internationell fråga, så att inte lösningar görs uteslutande nationellt för vår elmarknad som går över nationsgränserna. ELFORSK
 
Vi föreslår en struktur för hantering av elmarknadens utmaningar framåt med delvis nya områden
Elmarknaden i Norden och Europa möter nya utmaningar. Helt klart är att effekterna av energiomställningen, ny teknik och ändrade kundbeteenden, har potential att rubba etablerade paradigm kring vilken elmarknadsmodell som skapar störst samhällsekonomisk effektivitet. Alla som deltagit i förstudien pekar på att elmarknaden kommer att förändras. Vid någon tidpunkt måste vi även i Sverige, Norden och Östersjöområdet fatta beslut om hur det framtida kraftsystemet ska se ut, och på vilka villkor investeringar ska ske. En ”paradigmforskning” som är långsiktig och fri kommer att behövas.
Nya paradigm ligger en bit fram i tiden och är inte alltid relevanta för de mer problemlösande perspektiven där näringslivets huvudfokus finns. Här har staten en nyckelroll att säkra denna typ av långt framåtblickande forskning.
Förstudien definierar elmarknadens utmaningar i fem huvudområden. I alla fem områdena blir det tydligt att vi har en pågående energiomställning som förändrar viktiga förutsättningar i dagens elmarknad. Vi tror att en struktur som denna behövs för att öka överblicken och för att kunna hantera den fortsatta diskussionen om frågeställningar och forskningsbehov.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies