Conférence Internationale des Grand Réseaux Electriques a haute tension - Cigré - bildades 1921. Dess syfte är att främja internationell utveckling och informationsutbyte inom området generering och överföring av högspänd elektrisk energi. Cigré har sitt generalsekretariat i Paris.

Sedan 2000 är det officiella namnet International Council on Large Electric Systems.

Nationella kommittéer finns som lokala organisationer i medlemsländerna. I Sverige företräds Cigré av Svenska Nationalkommittén för Cigré. Kommittén består av upp till nio ledamöter och har ett för verksamheten erforderligt sekretariat.

 1. Verksamheten ska bedrivas enligt de huvudsakliga riktlinjer som beträffande verksamhetens art, inriktning och omfattning gäller för Cigré.
 2. Svenska Nationalkommittén är lokal organisation för Cigré med följande uppgifter:
  - Förbereda svenska medverkan i kongresserna i Paris
  - Föreslå svenska ledamöter i Cigrés studiekommittéer
  - Välja och föreslå svenska tekniska rapporter till ovanstående kongresser
  - Insamling och vidarebefordran till Cigré av medlemsavgifter
  - Distribution av information, kontakter med massmedia samt rekrytering av nya svenska medlemmar till Cigré.
 3. Svenska Nationalkommittén utser svenska kandidater till Cigrés beslutande organ. Där så erfordras sker samråd med motsvarande nordiska organ.
 4. Svenska Nationalkommittén ska verka för att svensk expertis presenterar tekniska rapporter med hög kvalitet och aktivt medverkar vid Cigrés kongresser.
 5. Ledamöterna i Svenska Nationalkommittén kan vara upp till nio till antalet. Kommittéledamöterna utses på följande sätt: Elforsk äger utse fyra ledamöter, varav en är sekreterare i kommittén, ABB två ledamöter, CTH och KTH vardera en ledamot. Nationalkommittén äger rätt att utse ytterligare en ledamot utanför ovan nämnda krets.

  Ledamöternas mandatperiod är fyra år. Tillsättningen sker senast augusti och gäller från 1 september året för tillsättningen. Parterna ska samverka för att tillgodose erforderlig kontinuitet genom omval och successiv förnyelse av kommittéledamöterna. ABB och Elforsk svarar turvis under två år för tillsättande av ordförandeskapet samt dessförinnan under två år för vice ordförandeskapet.
 6. I sekreterarens uppdrag ingår att ombesörja de administrativa uppgifter som erfordras av medlemshantering, kongresser, symposier och information m m samt ansvarar för betalningar och redovisningar av medel som av parterna inbetalts för verksamheten.
 7. Tekniskt arbete utförs för närvarande inom 16 studiekommittéer. Syftet med kommittéerna är att initiera och koordinera studier avseende teknisk utveckling och kunskapsuppbyggnad inom sitt verksamhetsområde. Studiekommittén deltar även i organiseringen av CIGRÉ-konferensen som hålls vartannat år, och väljer lämpliga ämnen för diskussion inom sitt område. Till sin hjälp kan kommittéerna utse arbetsgrupper med experter som fördjupar sig inom ett särskilt ämne.

  Sverige har rätt att utse en svensk ledamot till varje studiekommitté. Nominering sker av Nationalkommittén, och gäller för en period på 6 år.

Svenska Nationalkommittén har sammanställt följande policy angående arbetet inom studiekommittéer i CIGRÉ.

Den svenske studiekommittéledamoten bör:

initiera en referensgrupp i Sverige med experter inom studiekommitténs arbetsområde och förankra sina åtgärder i denna grupp

 • rekrytera svenska experter till kommitténs arbetsgrupper
 • dra slutsatser av arbetet inom studiekommittén och ge en återkoppling till referensgruppen.
 • verka som en professionell expert i arbetet
 • förbereda och organisera svenskt aktivt deltagande vid konferenser
 • verka för att arbetet inom Cigré bedrivs effektivt

I tillämpliga delar gäller policyn självfallet även deltagande i arbetsgrupper.

 


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies