Riskanalysfrågorna har under en längre tid varit i fokus. Ett antal händelser har förstärkt aktualiteten.
Akalla-bränderna och Gudrunstormen är några exempel som visar hur sårbart vårt moderna samhälle är.

Ett förstudieprojekt Elforsknummer 3744 ”Riskbaserade verktyg för utveckling, drift och underhåll av elnät”, som genomfördes av företaget Carl Bro AB resulterade i att Elforsk under åren 2005 till 2010 har bedrivet ett forsknings- och utvecklingsprogram med rubriken" Riskanalys som verktyg för utveckling, drift och underhåll av elnät för 0,4 till 145 kV".

Då programmet startades var begreppet Riskanalys och metodiken inom området endast välkänt hos ett fåtal av eldistributionsföretagen. Inom utvecklingsprogrammet har metoder för riskbedömning utvecklats, som idag används av flera elnätföretag. Tillförlitlighetsdata för distributionsnät har fått en väl genomarbetad uppdatering. Kompetensnivån hos elnätsföretagen som deltagit i programmet Riskanalys har höjts väsentligt.

En forskargrupp har bildats på KTH med kompetens inom risk- och tillförlitlighetsmetoder för elnät. Två doktorandprojekt bedrivs inom projektets ram och kommer att leda till doktorsavhandlingar under år 2010-2011. I slutet av år 2009 genomfördes en utvärdering av programmet Riskanalys som konstaterade att programinnehållet har varit relevant och i linje med programmets mål.

Programmet har till en del blivit rätt så brett och möjligen en aning ”spretigt”, såsom är naturligt när man söker sig fram inom ett delvis nytt ämnesområde. Utvärderingsrapporten rekommenderade därför att en förstudie genomförs inför en eventuell fortsättning av riskanalysprogrammet efter år 2010. Målet med förstudien är att rekommendera inom vilka områden som en fortsättning av Riskanalysprogrammet bör fokusera, samt diskutera balansen mellan forskning och utveckling i ett fortsatt program.

Ett förstudieprojekt inom programmet ”Vägval Riskanalys” som genomförts av Lennart Klerdal och Dag Holmberg ger den nya inriktningen ”Risker vid optimering av tillgängligheten” för programskrivningen.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies