Riskanalysprogrammet 2006-2010

Riskanalysfrågorna har under en längre tid varit i fokus. Ett antal händelser har förstärkt aktualiteten. Akallabränderna och Gudrunstormen är några exempel som visar hur sårbart vårt moderna samhälle är.

Av nulägesbeskrivningen och behovsanalysen i förstudien som gjordes under år 2004 och våren 2005 framgår tydligt att elnätsbolagen både har behov av och efterfrågar riskbaserade metoder för att effektivisera sin verksamhet.

Programmet är femårigt, omsluter 18 miljoner kronor varav 10 miljoner från KBM via Elsäkerhetsverket och avser att använda sig av både högskolans forskare och tekniska konsulter för att få fram modeller och processer för elnätsbranschens framtida riskanalysarbete.

Programmet avser att finna harmoniserade och effektiva riskanalysmetoder för elnätsverksamheten i Sverige, som skall svara mot de krav som ställs av alla parter både från myndigheter och nätägare.

Programmets vision är att, inom ett femårigt perspektiv, genom nya riskanalysmodeller och beslutsprocesser nå fram till att ny teknik och ny kunskap kan användas för att göra det möjligt att minska riskerna för person- miljö- och anläggningsskador i elnätsverksamheten. Detta skall ses i samband med de ökande kraven på leveranssäkerhet som ställs av elkunder och myndigheter.

Befintliga metoder kan förbättras i kortsiktiga utvecklingsprojekt vilka presenteras i skrift men även i seminarieform för att få bättre genomslag i branschen.

Pågående projekt

För närvarande pågår två femåriga doktorandprojekt på KTH, tre postdoktors-projekt, ett kortsiktigare utvecklingsprojekt och ett samarbetsprojekt. Samverkan med andra högskolor och institut är dessutom en del av verksamheten som kommer att utvecklas under programmets lopp.

Doktorandprojekt

”Tillförlitlighetsbaserad underhållsstyrning med fokus på risker som effekt av införandet av optimala underhålls- och investeringsplaner i elnät” utförs av doktorand Carl-Johan Wallnerström under ledning av Patrik Hilber och Rajeev Thottappillil på KTH. Carl Johan licentierade våren 2008, med Lina Bertling som huvudhandledare.

"Metoder för riskanalys i eldistributionsnät" utförs av doktorand Karin Alvehag under ledning av Lennart Söder KTH. Karin licentierade den 22 oktober 2008.

Postdoktorsprojekt

”Utveckling av metod inklusive verktygsstöd för värdering av säkerhetsnivån i SCADA-system” utförs av Mathias Ekstedt på KTH. Projektet är en fortsättning på projektet "Utveckling av metod inklusive verktygsstöd för värdering av säkerhetsnivån i driftstödssystem” och beräknas vara klart under hösten 2010.

"Syntes och Synergi för effektiv riskanalys" utförs av Patrik Hilber på KTH. Projektet beräknas vara klart augusti 2010.

"Tillförlitlighetsrisker kopplade till åtgärder och nya komponenter i elkraftsystem" utförs av Patrik Hilber på KTH. Projektet beräknas vara klart november 2010.

Utvecklingsprojekt

"Tillförlitlighetsdata på komponentnivå, del 2" är en fortsättning på ett avslutat projekt vid samma namn och utförs av Ying He, Vattenfall R&D. Projektet pågår under 2008 och 2009, och avrapporteras januari 2010.

"RISK DSAM" är ett Norskt riskanalysprogram på SINTEFF i vilket programmet medverkar som observatör. Projektet pågår under 2008-2010.

Avslutade utvecklingsprojekt fram till januari 2010

”Riskanalysmetod lokalnät - Kartläggning och reduktion av risker i elnät”. Utfördes av Martin Kylefors, Lotta Fredholm och Cecilia Sandström på Öresund Safety Advisors. Rapport 07:58

”Förstudie: Inventering och redovisning av riskanalystillämpningar i nätplaneringsprocessen”. Utfördes av Pernilla Owe på Vattenfall Research & Development AB. Rapport 08:02

”Tillförlitlighetsdata på komponentnivå för eldistributionsnät, del 1”. Utfördes av Ying He på Vattenfall Research & Development AB. Rapport 07:59

"Optimalt gränssnitt mellan regionnät och lokalnät" utfördes av Jan Lundquist på STRI. Rapport 09:30.

"Metodik för riskbaserad verifiering av ny teknik i elnät" utfördes av Jonas Gidlund och Niclas Christoffersson, Vattenfall Power Consultant. Rapport 09:31

”Utveckling av metod inklusive verktygsstöd för värdering av säkerhetsnivån i driftstödssystem” utfördes av Erik Johansson och Mathias Ekstedt på KTH. Etapp I av postdoktorsprojekt. Rapport 09:32

"Beslutsmetoder för elnätsinvesteringar" utfördes av Martin Kylefors, Lotta Fredholm och Cecilia Sandström på Tyréns (ÖSA). Rapport 10:10.

”Korsbefruktning”

Genom att genomföra både forsknings- och utvecklingsprojekt inom samma program förväntas en ”korsbefruktning” av idéer och resultat mellan projekten, vilket förhoppningsvis ger högre kvalitet på resultaten från programmet

Länk till sida med presentation av styrgrupen 
 


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies