Karaktärisering av åldring i isolationssystem med förlustström


Projektslut 2016
Utförare Chalmers
Doktorand Xiangdong Xu

Projektet avser att utveckla en teknik med tillhörande analysverktyg som kan användas för att karaktärisera åldring av isolationsmaterial genom att mäta förlustströmmen. Tekniken baseras på metoder för dielektrisk respons och har tidigare prövats och gett lovande resultat men behöver generaliseras, formaliseras och testas ytterligare för att avgöra om förlustströmmen är en värdefull kvantitet för att karakterisera åldring av isolationsmaterial.

Vid utveckling av material och apparater för högspänningstillämpningar är det av stor vikt att fastställa att konstruktionen har en tillräcklig livstid. Traditionellt görs detta genom att mäta tiden till sammanbrott under varierande grad av påkänning. Med tillräcklig statistik är denna metod tillförlitlig men ger få detaljer om vad som egentligen orsakar sammanbrottet. En alternativ metod är så kallad urladdningsdetektering, men en brist i denna metod är att den endast mäter snabba urladdningar. Detta projekt avser därför att studera förlustströmmen, som innehåller både snabba och långsamma laddningsförändringar, som en metod för att studera åldersegenskaper.

Projektet har två övergipande mål – ett tekniskt och ett förståelsemässigt:
  • Det tekniska målet är att utveckla en robust teknik, inklusive analysverktyg, för att använda förlustström för att karakterisera åldring. Detta innebär att inkopplingsmetoder, sensordesign och analysmetoder förfinas och generaliseras så långt det är möjligt.
  • Det förståelsemässiga målet är primärt att finna huruvida förlustströmmen är en värdefull kvantitet för att karakterisera åldring. Om så inte skulle vara fallet, har de tidigare arbetena påvisat några specialfall där de är av värde och det finns säkert fler, därför blir arbetet i detta fall koncentrerat på sådana frågeställningar. Om, däremot, förlustströmmen är värdefull, inriktas arbetet på att förfina förståelsen och att etablera tekniken i forskarsamhället.


Poster
Poster från Elektradagen. Klicka för att se
postern som pdf.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies