Kraftelektroniska omvandlare för DC-nät med ultrahög spänning


Projektslut 2017
Utförare KTH
Doktorand Stefanie Heinig

Projektet syftar till att utveckla mer kostnadseffektiva omvandlare som skall kunna fungera som en del av DC-nät. Speciellt fokus läggs på omvandlare som hanterar ultrahög spänning då detta kommer att krävas för nät som skall kunna få verklig betydelse för energisystemet. Att kunna knyta ihop HVDC-länkar till ett DC-nät kan ge både kostnadsfördelar och ökad tillförlitlighet i systemet.

Högspänd likströmsöverföring (HVDC) är en teknologi som tillåter överföring över längre avstånd än traditionell växelströmsöverföring. Detta ger möjlighet att i högre grad utnyttja variabla, förnybara energikällor så som sol- och vindkraft. Stora, kontinentala HVDC-nät kommer att vara nödvändiga för att kunna balansera sådana energikällor i stor skala, men dagens omvandlare är inte anpassade för sådana system.

Projektet syftar därför till att söka nya lösningar avseende kraftelektroniska omvandlare för UHVDC-nät. Ett brett perspektiv kommer att anläggas, där kompetens från olika angränsande områden skall vara tillgänglig.

Målet med projektet är att bidra till innovation kring omvandlare för likströmsnät med ultrahög spänning som möjliggör en högre andel av förnyelsebara energikällor i energisystemet. Detta ska ske genom att utveckla minst en ny omvandlartopologi med lägre kostnader och/eller lägre effektförluster än de som nu är kända. Målet är att effektförlusterna ska minskas med åtminstone 20 %, jämfört med dagens omriktare för högspänd likström där effektförlusterna är ca 1 % av den överförda effekten.

Ett viktigt mål i projektet är att utbilda en teknologie licentiat med djupa kunskaper i krafttransmission och högeffektelektronik samt med en god förståelse för såväl den teoretiska bakgrunden som de praktiska industriella förutsättningarna som råder inom området högspänd likströmstransmission.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies