Optimerad drift och skydd av DC-nät


Projektslut 2016
Utförare Lunds universitet/Lunds tekniska högskola
Doktorand Evripides Karatsivos

Projektet är en fortsättning på tidigare Elektra-projekt (ELEKTRA 36178). Modeller för maskade likströmsnät baserade på VSC (voltage source converter) HVDC (högspänd likström) och likströmsbrytare ska vidareutvecklas, och nya metoder för optimering av drift och skydd för att erhålla robusta likströmsnät ska implementeras. Projektet ska främja utbyggnaden av nya likströmsnät på land och till havs, baserade på multi-terminal VSC HVDC-teknologi.

Mot bakgrund av pågående vindkraftexpansion, förstärkningar i det svenska stamnätet (Sydvästlänken) samt nya förbindelser (NordBalt & Gotland) baserade på VSC HVDC kan utbyggnaden av DC-nät betraktas som påbörjad. Flertalet nya projekt kan senare sammankopplas och därmed skapa en ny svensk ryggrad baserat på likström, som parallellt med existerande växelströmsnät kan hantera utlandsförbindelser och en stor utbyggnad av ny elproduktion från norr till syd samt till havs.

Behovet av nya normer och krav för drift av de nya DC-näten är stort. Genom detta projekt bemöts framtida frågeställningar på ett tidigt stadium. Metoder och algoritmer ska utvecklas för olika fall av störd drift, och dessa ska sedan implementeras i framtagna modeller.

Specifika mål som är uppsatta för projektet är:
  • Vidareutveckla den generella arkitekturen med minst 6 antal funktioner för normal och störd drift
  • Utveckla en algoritm för optimalt effektflöde beroende på olika felfall och felbortkopplingar
  • Utvärdera minst 2 fall av AC-fel samt utveckla metoder och implementera automatik för dessa
  • Undersöka och utveckla modeller för DC-brytare
  • Utvärdera minst 3 fall av DC-fel samt utveckla metoder och implementera automatik för dessa
  • Utveckla och analysera beslutskriterier vid minst 5 felfall med lämplig avvägning mellan centrala och distribuerade beslut/styrningar för snabb koordinering
  • Utveckla samordnad automatik för drift och skydd av maskade DC-nät med lämpligt antal VSC HVDC terminaler och DC brytare


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies