Distributions- och transmissonsnät

- elnät i förvandling

 

Verksamheten inom programområdet är inriktad mot utveckling, underhåll, riskanalys och effektivisering av elnäten genom teknik- och miljöutveckling. Nya ramprogram kring Smart Grids och Underhåll planeras att starta under året. 

 

Smart Grids
Ramprojekten Nätutveckling, Elkvalité och Mätning&Information avslutas och frågeställningar från dessa kommer att framöver att hanteras i programmet Smart Grids. Ramprogrammets syfte är att identifiera och realisera nya effektiva tekniklösningar som kan möta nya krav på lokal produktion av förnybar energi och ett förändrat konsumtions- och produktionsmönster hos slutkunden, vilket också kommer att innebära kortare avbrottstider och högre kvalitet i överföringen. Det är också viktigt att identifiera nya apparattypers påverkan på tekniklösningar och kvalitetsparametrar.

Följande projekt kommer att avslutas inom ramen för Nätutveckling:

·         Enkla Nät

·         Analys av nollföljdsproblem

·         Testsystem för högohmigt jordade mellanspänningsnät

Inom ramen för Elkvalité har projektet Fördelning av störutrymme godkänts.

Inom ramen för Mätning&Information har följande projekt avslutats:

·         EMC for 2 to 150 kHz

·         Hantering av elmätning vid småskalig produktion och andra udda belastningsfall

·         Störd AMR med PLC (koncept)

 

Underhåll och förnyelse
Det treåriga ramprogrammet för Underhåll, Diagnostik och Reinvesteringsstrategi, förlängdes 2008 med två år. Hittills har 25 projekt startats i programmet.

Under 2010 kommer ett antal rapporter ut. ”Jämförande av olika metoder för röjningsbesiktning” , Robots for maintenance of energized overhead lines” Isolationsunderhåll av krafttransformatorer, Stolpinventering av nyare kreosotstolpar” och ”Utveckling av nya material för jordlinor”.

Programmet avslutas vid halvårsskiftet 2010, men kommer att ersättas med ett nytt Underhållsprogram, som har mera fokus på Asset Management, men som även har jordnära utvecklingsprojekt på programmet. Start beräknas ske direkt efter sommaren 2010.

 

Riskanalys
Riskanalysfrågorna har under en längre tid varit i fokus. Ett väl genomfört risk-analysarbete i elnätsföretagen kommer att medverka till att elnäten i framtiden blir mer robusta och kan motstå påfrestningar som är utöver det vanliga.

Ett femårigt program, som fokuserar på riskerna i nätplaneringsprocessen och vid optimering av nätet, startades i februari 2006 och har nu pågått i fyra år. Programmet avslutas i december 2010. Ur programmets resultat kan nämnas att riskanalysmetoden som föreslogs i ett projekt, legat till grund för Svensk Energis rekommendationer och även för Energimarknadsinspektionens föreskrifter i ämnet.

Programmet innehåller även två doktorandprojekt, vilka ledde till licentiatexamen under 2008 för bägge doktoranderna, ett postdocprojekt och för närvarande tre utvecklingsprojekt som genomförs parallellt med doktorand-projekten. Syftet med den blandade projektformatet var att fånga upp kunskap från doktorandprojekten till utvecklingsprojekten och att kunna leverera resultat till finansiärerna vid ett flertal tillfällen under programmets livstid. Rapporter har levererats vid tre tillfällen.

 

Högskoleprogram
ELEKTRA-programmet, som startades 1992, har gått in i en ny fyraårsetapp från och med 2009. ABB, Banverket, Elforsks ägarföretag och Energimyndigheten finansierar de cirka 30 pågående högskoleprojekten inom elkraftteknik. Syftet med utvecklingsprogrammet är att verka för långsiktig uppbyggnad av kompetens inom elkraftsteknik på högskolorna, långsiktig kompetensförsörjning till industrin och även problemlösning i samverkan mellan högskolan och industrin. Sedan 1992 har 167 avhandlingar lagts fram, varav 67 avser doktorsexamina.

En ny fyraårig avslutande etapp har även inletts 2010 inom Elkrafttekniskt Kompetenscentrum på KTH. Där pågår samverkansprojekt med industrin, om kostnadseffektiv teknisk utveckling över alla discipliner inom elkraftområdet. Den nya områdesindelningen är Underhållsmanagement, IT i elkraftssystemet, Permanentmagnetiserade drivsystem och Nya tillförlitliga och marknadsbaserade energisystem.

Branschen deltar via Elforsk även i Brandforsks FoU-program.

 

Omvärldsbevakning och standardisering
Branschen har ett antal projekt där en samfinansierar sker av standardisering inom IEC/CENELEC/SEK och där arbete i internationella organisationer som t ex Cigré och IEA pågår.

Inom projektet Konferensbevakning bevakas dessutom 6-10 konferenser per år.

 

Nordiskt samarbete
Utöver det som beskrivits ovan finns ett antal levande nätverk där olika frågeställningar provas och diskuteras, bl a i nordiska nätverket för kabelfrågor, NORKAB, där ett samnordiskt projekt kring testning av utrustning för on-line diagnostik för jordkabel pågår sedan 2007. Slutrapportering kommer att ske under 2010.

Det viktiga med nätverken och andra samverkansformer är möjligheten att finna en gemensam finansiering, eller annan intressesamverkan till gemensamt skapade projekt. Syftet är dock att få ut maximal mängd ny kunskap ur de satsade medel som finns till förfogande.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies