Framtidens driftcentral. En framtidsspaning om elnätsdriftcentralens stödsystem och verksamhet om 10-15 år

Rapportnummer:  14:43
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Mårten Einarsson, Stefan Svensson
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat: Projektets mål har varit att beskriva en svensk elnätsdriftcentral 10-15 år från idag. För att på ett så rättvisande sätt som möjligt göra denna beskrivning så har kommande förändringar identifierats och dess påverkan på driftcentralen uppskattats. Huvuddragen i resultaten kan delas in i tre kategorier: • IT-utvecklingen o Mätvärden från slutkonsument kommer användas i driftcentralerna för att ge operatören en utförligare bild av nätet och dess momentana dynamik. o Stödsystemen blir stadigt bättre och mer integrerade. o IT-säkerhet är en stor fråga. Systemintegration står i kontrast mot stand-alone scada-system vilket idag är en vanlig säkerhetslösning • Operatörens kompetensprofil o Ett skifte i operatörens kompetensprofil kommer att behövas mot bakgrund av förändringarna i stödsystem mm. • Nätbolagens framtid o Vinster från storskalighet kommer att vara tydligare. Mindre elnätsbolag kan effektivisera sin verksamhet genom samarbeten och / eller sammanslagningar o Ei:s regleringsmodell, nuvarande förhandsreglering 2012-2015, premierar fysisk utbyggnad av nät framför ”smarthet” m.h.a stödsystem för bättre drift. Rapporten förespråkar att förhandsregleringen 2016-2019 även premierar intelligent drift i större utsträckning. Driftcentralens utveckling är väldigt starkt knuten till utvecklingen av de stödsystem som används i driftcentralen varvid dessa stödsystem har tillägnats stort utrymme. Resultatet är delvis en bild av en framtida driftcentral, delvis förslag till strategier för driftcentralsägare att tillämpa för att nå bästa möjliga resultat.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies