Test och utvärdering av energilager

Rapportnummer:  14:58
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Pia Borg
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Falbygdens Energi AB (Feab) har under de senaste åren bedrivit forskning i anslutning till sitt energilager (litium-jon batterier) som finns placerat i Falköping.Projektets mål har bland annat varit att testa och utvärdera det befintliga energilagrets prestanda. Resultatet från de genomförda testerna av energilagrets grundläggande funktioner kan sammanfattas med att:
 
          Det är en fördel med att använda ett energilager för effektutjämning i ett lokalt elnät eftersom överliggande transformator då inte behöver överdimensioneras på samma sätt för att hantera tillfälliga effekttoppar.
          Energilagrets reaktiva effektkompensering kan användas till att kontrollera spänningen i anslutningspunkten till nätet.
          Förluster i den överliggande transformatorn kunde minskas något med hjälp av energilagrets reaktiva effektkompensering.
          Energilagrets interna förluster uppstår i batterierna, omriktaren, transformatorn och övrig kringutrustning. Förlusterna i energilagret är högre vid laddning av batterierna än vid urladdning samt förlusterna ökar om aktiv effekt kombineras med reaktiv effektkompensering, det vill säga ju större det totala effektutbytet är.
          Studie på energilagrets batterier visar att leverantörens utlovade kapacitet efter 10 års drift bör kunna uppfyllas. Det vill sägaatt batteriets kapacitet minskar som förväntat.
          Tillgängligheten för energilagret har varit 95 % under den tolv månader långa utvärderingsperioden. Det är spänningsdippar på överliggande nät som har orsakat stillestånden av energilagret.
          Alla värden beträffande ljudnivå, temperatur och magnetfält inuti och utanför energilagret låg under rekommenderade maxgränser.
 
Anläggningen i Falköping är en prototyp som ABB har levererat.  Energilagrets funktioner kan sammanfattas i lagring av 90 kWh energi, utbyte av 80 kW aktiv effekt, utbyte av 100 kVAr reaktiv effekt samt 50 A filtrering av övertoner, med en total begränsning på 100 kVA utbyte. Energilagrets funktioner kan kombineras på några olika sätt. Styrsystemet är idag inte adaptivt vilket innebär att energilagret inte reagerar på några händelser i nätet utan arbetar efter en fördefinierad algoritm (tidsstyrning).
 
I projektet har därför en reglerfunktion utvecklats och testats för att styra lagrets i- och urladdning av aktiv effekt. Resultatet från dessa tester visar att:
          Energilagrets aktiva effekt kan styras utifrån elnätets frekvens.
          Det går att byta effektriktning.
          Snabb responstid.
          Energilagret kan användas för att lagra elproduktion och för att stötta elnätet vid höga effektuttag.
 
Den adaptiva styrningen är nödvändig om energilagret ska kunna användas för fler tillämpningar än idag. Förnärvarande finns det dock ingen efterfrågan eller någon direkt marknad för energilagret där man kan få betalt för kvalitetshöjande-, frekvens- eller effekttjänster.
 
Ett annat mål med projektet har varit att utvärdera vilken roll Falköpings energilager kan komma att få beträffande möjliga framtida affärsmodeller. Några generella slutsatser är att:
          Det finns behov av att aggregera mindre energilager om man vill delta på en demand respons marknad eller frekvensregleringsmarknad.
          Regelverket är enklare om en tredjepartsaktör i vissa fall förmedlar tjänster eller äger utrustning som omfattar energilager.
 
<div style="TEXT-ALIG

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies