Kan amyotrofisk lateralskleros (ALS) förklaras av exponering för elektriska eller magnetiska fält? Orientering om forskningsläget.

Rapportnummer:  14:61
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Björn Cedervall
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Amyotrofisk lateralskleros, ALS, som är en av åldrandets sjukdomar, innebär att de nervceller i hjärnan, samt de nerver som utgår från ryggmärgen och som styr musklerna, bryts ned. Personen förlamas alltså successivt med mus-kelförtvining som följd. Oftast är de som drabbas mellan 40 och 70 år gamla och ALS är något vanligare bland män än kvinnor.
 
En av de orsaker som misstänkts ligga bakom ALS är exponering för elektriska och/eller magnetiska fält, alternativt elektriska stötar. ALS är emellertid ofull-ständigt klarlagd med avseende på orsaker och mekanismer. ALS är en avse-värt mer sällsynt sjukdom än ex vis Alzheimers Sjukdom (ca 7 500 nya fall i Sverige varje år). Eftersom ALS är en relativt sällsynt sjukdom kommer epide-miologiska undersökningar – dvs sådana som bygger på befolkningsstatistik – med automatik att bli mer känsliga för slumpens inverkan och man kan därför förvänta sig sammanhang med större statistiska avvikelser (både fler och färre fall än vad som motsvarar en genomsnittlig förekomst) än för exempelvis många andra sjukdomar. Till svårigheten att bedöma riskfrågorna hör inte bara att ALS är en ganska sällsynt sjukdom utan också att antalet epidemiologiska långtidsstudier inom området hittills är ganska begränsat.
 
Utöver epidemiologiska studier bedrivs också laboratorieforskning inom områ-det. Denna är till stor del inriktad på studium av enskilda gener och proteiner och ett särskilt fokus ligger här på tänkbara mekanismer som rör s k oxidativ stress (i första hand verkan av fria radikaler).
 
Sammanhanget ALS och EMF: De flesta forskningsartiklar som pekat på sam-band mellan exponering för magnetiska eller elektriska fält (”EMF”) och ut-veckling av ALS har publicerats efter år 1990 men det första arbetet kom fak-tiskt redan år 1935. Denna rapport har föranletts av nämnda forskningsartik-lar och de refereras därför här. Emellertid är det nödvändigt att förstå ALS ur ett mer övergripande perspektiv varför detta först avhandlas med utgångs-punkt i nuvarande uppfattning samt forskningsläge såsom det beskrivs i den nyare litteraturen. Därefter kommenteras ALS i EMF-sammanhanget.
 
En preliminär bedömning är att underlaget för att ALS skulle förorsakas av EMF i bemärkelsen elektriska eller magnetiska fält ter sig ganska svagt utom för det sammanhang som handlar om elektriska stötar som skulle kunna vara en av flera förklaringar till sjukdomen. Således förefaller multifaktoriella för-klaringsmodeller rimliga – dvs sådana som bygger på en kombination av arv, livsstil mm.
 
Mot bakgrund av det som framkommit genom denna rapport rekommenderas att frågeställningen kring ALS och ”EMF” som en av flera möjliga riskfaktorer fortsatt bör följas av elkraftindustrin.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies