Alzheimers Sjukdom och frågan om ett eventuellt samband med exponering för elektriska eller magnetiska fält

Rapportnummer:  14:62
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Björn Cedervall
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Alzheimers Sjukdom som är en av åldrandets nervsjukdomar är ofullständigt klarlagd med avseende på orsaker och mekanismer. Alzheimers Sjukdom anses av många i västvärlden som den mest fruktade sjukdomen efter cancer. Det finns idag ingen medicinsk behandling som kan hindra eller säkert fördröja utvecklingen av Alzheimers Sjukdom. Det är också väsentligt att förstå att det ännu inte finns en klar definition av Alzheimers Sjukdom vilket försvårar tolkningen av såväl epidemiologiska som laboratoriemässiga fynd.
 
Sedan 1990-talet har ett flertal forskningsartiklar pekat på ett samband mel-lan exponering för magnetiska eller elektriska fält (”EMF”) och utvecklingen av Alzheimers Sjukdom. Denna rapport har föranletts av nämnda forskningsarti-klar och flera av dem refereras därför här. Emellertid är det nödvändigt att förstå Alzheimers Sjukdom ur ett mer övergripande perspektiv varför detta först avhandlas med utgångspunkt i nuvarande uppfattning samt forsk-ningsläge såsom det beskrivs av den s k Shriverrapporten (2009) och andra ledande källor inklusive flera websajter som helt ägnas åt Alzheimers Sjuk-dom. Därefter redogörs för Alzheimers Sjukdom i EMF-sammanhanget.
 
Undertecknads bedömning är att underlaget för att Alzheimers Sjukdom skulle förorsakas av EMF i någon bemärkelse ter sig ytterst svagt. Snarare förefaller förklaringsmodeller som bygger på en kombination av arv, livsstil samt andra miljöfaktorer än EMF som betydligt mer rimliga. Särskilt besvärande för be-dömningen är bristen på en definition av Alzheimers Sjukdom.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies