Enkla elnät, säkra elleveranser

Rapportnummer:  2015:105
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Ying He och Emil Eriksson
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:

Samhällets ökade krav på elleveranssäkerhet och elnätbolagens behov av att kostnadseffektivisera sin verksamhet har lett till ett ökat behov av att rationalisera uppbyggnaden av framtida elnät.

Dagens elnät byggdes upp successivt under lång tid. De tekniska studier och analyser som gjordes vid uppbyggnaden var framföralltbelastningsfördelningar, beräkningar av förluster, livstidskostnader, o dyl, medan elnätstrukturrelaterade tillförlitlighetssimuleringar och analyser inte

genomförts lika utbrett. Elleveranssäkerhet påverkas av elnätstruktur, antalet komponenter och komponenternas placeringar. Tillförlitlighetssimuleringar analyserar denna påverkan och kan användas som ett verktyg för att rationalisera elnätets uppbyggnad och få största möjliga leveranssäkerhet per satsad investeringskrona. Utan sådana analyser kan konsekvensen bli att man bygger ett för sofistikerat elnät och installerar för många komponenter.

Framtidens elnät kommer att baseras på nuvarande elnäts infrastruktur. De elnätsanläggningar som används idag kommer att fortsätta att spela en viktig roll i framtiden. Dagens elnätstrukturer bör förstärkas och uppgraderas. Men en viktig fråga för elnätsbolag är hur tillförlitliga framtida elnätsstrukturer ska utvecklas på ett kostnadseffektivt sätt.

Syftet med projektet är att med hjälp av tillförlitlighetssimuleringar undersöka hur man kan förenkla elnät och reducera antalet komponenter med bibehållen leveranssäkerhet. Projektaktiviteterna har fokuserat på följande tre delmoment:

Omvärldsstudier för att utreda trender i elnätstruktur avseende förändringar och utveckling samt vad man gjort i omvärlden när det gäller förenklingar och nya lösningar för elnätstrukturer.

Omvärldsstudien görs för att ge input till projekt och till fallstudierna av elnätsförenklingar.

Studie av ett landsbygdsnät.

Studie av ett stadsnät.

En serie simuleringar och beräkningar har utförts i projektet för att kvantifiera effekten av olika alternativa förenklingar och undersöka möjligheten att förenkla elnät med bibehållen leveranstillförlitlighet. Beräkningarna visar att det finns potential att minska antalet elnätskomponenter och förenkla befintliga elnätstrukturer utan att försämra nätets tillförlitlighet. Det finns möjlighet att bygga framtida elnät med färre komponenter, enklare strukturer och säkrare elleveranser.

Studierna visar att elnätskomponenter kan påverka tillförlitligheten på olika sätt. Att bygga ett sofistikerat elnät och installera flera komponenter betyder inte nödvändigtvis att elnätets tillförlitlighet automatiskt höjs. Att investera i flera komponenter kan innebära ett införande av flera aktiva komponentfel och kan eventuellt resultera i försämring av nätets tillförlitlighet.

ENERGIFORSK

Landsbygdsnätsstudien visar att det finns potential att reducera antalet lastfrånskiljare och frånskiljare i befintligt elnät utan att påverka nätets tillförlitlighet negativt. Det finns möjlighet att minska antalet sektioneringsfrånskiljare genom optimering av frånskiljarplaceringar.

Resultatet av stadsnätsstudien visar att vissa extra sammankopplingar mellan maskade nätdelar kan tas bort utan att påverka nätets tillförlitlighet negativt. Rapporten avslutas med en sammanställning av huvudresultat från projektets olika delstudier. Beräknade värden och diskussioner av resultaten dokumenteras i rapporten.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies