Kraftledningar - Hälsa Miljö

Rapportnummer:  98:klhm
Artikelnummer:  1034
Spridning: free
Författare: 
Pris (tryckt rapport, ex. moms):  200 kr
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat: Elektriska och magnetiska fält (EMF) uppkommer vid generering, överföring och distribution samt slutanvändning av el. Det finns en oro för att dessa fält kan orsaka hälsoeffekter. Frågorna fokuseras kring magnetfält och cancer och de eventuella risker som följer av att bo nära högspänningsledningar eller att arbeta i s.k. elintensiva yrken.

Det finns idag inte något övertygande vetenskapligt stöd för att elektriska och magnetiska fält skulle kunna orsaka hälsoeffekter, tex. cancer. Detta säger flera svenska och internationella kommittéer som utrett frågan. Det är dock vetenskapligt accepterat att elektriska och magnetiska fält påverkar vissa funktioner hos celler. Det är inte säkert att detta innebär hälsorisker.

Forskningsresultaten tyder på att mekanismerna är komplicerade. Samverkan med andra faktorer kan inte uteslutas. Det är inte känt vad det är hos de elektriska och magnetiska fälten, som skulle kunna ge upphov till eventuella hälsoproblem.

Myndigheterna, Arbetarskyddsstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Statens strålskyddsinstitut säger att kunskapen inte är tillräcklig för att fastställa gränsvärden, men rekommenderar vissa försiktighetsprinciper.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies