Följande fokusfrågor kommer att prioriteras inom programmet:

A1: Samhällsperspektivet (1)

·         Att analysera konsekvenserna av Scenariobeskrivningarna definierade av Samordningsrådet för Smarta Elnät och dess påverkan för att identifiera konkreta frågeställningar att beakta i fortsatt arbete.

·         Förväntad nytta är att få en fingervisning om vilka prioriteringar av åtgärder som behöver göras.

A2: Hållbar utveckling (2)

·         Att klargöra förväntan och ansvar i utvecklingen av det smarta elnätet.

·         Förväntad nytta är att få underlag för att underlätta dialogen med myndigheter och intresseorganisationer.

A2: Hållbar utveckling (2)

·         Att klargöra förväntan och ansvar i utvecklingen av det smarta elnätet.

·         Förväntad nytta är att få underlag för att underlätta dialogen med myndigheter och intresseorganisationer.

A3: Ekonomiska incitament för att bygga det smarta eldistributionsnätet (3)

·         Att utreda vilka hinder som finns idag och föreslå åtgärder för att kunna få optimal teknisk och ekonomisk försvarbar utbyggnad.

·         Förväntad nytta är att få åtgärdsförslag för att nå förbättrad leveranskvalitet och lägre avbrottskostnader.

A4: Tariffer, affärsmodeller och kundincitament (4)

·         Att studera tariffer och affärsmodeller och dess påverkan. Vad krävs för att skapa ett effektivare elnät och mindre behov av reglerkraft?

·         Fallstudier är önskvärt för uppföljning, baserat på verklig data.

·         Förväntad nytta är konkreta förslag på nya affärsmodeller och tariffer.

A5: Drift, datainsamling och riskanalys (5)

·         Att utreda vilka komponenter som krävs och kan tillhandahålla information/data för att kunna erbjuda mer kundnytta.

·         Förväntad nytta är nya tjänster/service, ökad prestanda, lägre opex och ökad kundnytta.

A6: Rekrytering på sikt (12)

·         Att utreda hur man skall öka intresset för elnätsfrågor för att säkerställa kompetensförsörjningen på längre sikt.

·         Förväntad nytta är säkerställd kompetensförsörjning på lång sikt.

B1: Leveranskvalitet och spänningsbalans (6)

·         Att kartlägga utlösningsvillkor vid inkoppling av mikroproduktion och energilager för att identifiera vilka problem som är lösta och vad som återstår. Fallstudier är önskvärt för uppföljning, baserat på verklig data.

·         Förväntad nytta är anpassning av standarder och lägre kostnader. Bättre underlag för investeringsbeslut vid anslutning av sol/vind.

B2: Laststyrning och hur balans ska eftersträvas mellan produktion och konsumtion (7)

·         Att utreda samverkan mellan produktion och konsumtion i lokalnätet för att identifiera möjliga strategier för nätutnyttjandet och därmed säkrare nät.

·         Förväntad nytta är att skapa bättre samverkan mellan produktion och belastning. Strategi för optimalt nätutnyttjande.

B4: Svaga elkraftnät med stora varierande belastningar såsom tågdrift och bandrift samt elbussar och lastbilar (11)

·         Att utreda hur effekttoppar och stora spänningsvarianser kan hanteras för att kunna undvika onödiga investeringar och lägre energiförbrukning kunden.

·         Förväntad nytta är minskade investeringskostnader vid utbyggnad på grund av minskade effekttoppar.

C1: Sammanlagringsproblematiken i det nya elnätet (8)

·         Att utreda vilka algoritmer och principer som krävs för olika nätkonfigurationer för att bättre kunna skapa effektivare verktyg för att hantera sammanlagringsproblematiken.

·         Förväntad nytta är förbättrad planering inför extremsituationer.

C2: Den fysiska ombyggnaden av eldistributionsnätet till ett smart nät (9)

·         Att utreda och ta fram förslag på riktlinjer för nätbyggnation både för ny- och ombyggnad för att skapa ökad tillgänglighet.

·         Förväntad nytta är ökad tillgänglighet i nätet.

C3: Mer automation i eldistributionsnätet (10)

·         Att utreda hur en framtida nätstationsmodell skall se ut, vad som krävs av nätstrukturen och vilken strategi som skall kan? väljas för realisering. Hur når man en teknisk och ekonomisk väg för att skapa förväntad nytta för både nätbolagen och kunder?

·         Förväntad nytta är förbättrad nätstrategi med högre tillgänglighet till en acceptabel kostnad.

 


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies