Elforsks dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogram har genomförts sedan 1999. Programmets syfte och mål är att:

 • Långsiktigt stödja kraftindustrins dammsäkerhetspolicy.
 • Möjliggöra för kraftföretagen att bibehålla och vidareutveckla en uthålligt hög dammsäkerhet.
 • Ge stöd åt fortsatt utveckling av branschens riktlinjer (RIDAS). 
 • Främja kunskaps- och kompetensutveckling inom dammsäkerhetsområdet.

Inom Elforsks dammsäkerhetstekniska program genomförs årligen löpande aktiviteter såsom:

 • Omkostnadsstöd till internationellt kommittéarbete.
 • Omkostnadsstöd till examensarbeten (bl.a. utbyte med Kina).
 • Omkostnadsstöd för presentation av konferenspapper.
 • Medverkan i Dam Safety Interest Group (DSIG).
Programmet genomförs från och med 2013 som ett treårigt ramprogram. Programmet har en styrgrupp som prioriterar och beslutar om genomförandet av projekt inom programmets inriktning och ekonomiska ram samt stödjer verksamheten i genomförandet. Styrgruppen har följande sammansättning:
 
 • Lars Hammar, Vattenfall Vattenkraft (ordf.)
 • Claes-Olof Brandesten, Vattenfall Vattenkraft
 • Anders Isander, E.ON Vattenkraft Sverige
 • Anders Sjödin, Statkraft Sverige
 • Gunnar Sjödin, Vattenregleringsföretagen
 • Martin Johansson, Skellefteå Kraft
 • Jonas Birkedahl, Fortum Generation
 • Rolf Steiner, Fortum Generation
 • Jan Lidström, Holmen Energi
 • Maria Bartsch, Svenska Kraftnät (adj.)
 • Anna Engström-Meyer, Svenska Kraftnät (adj.)
 • Gunilla Nyberg, Svenska Kraftnät (adj.)

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies