Hydrologiskt UtVecklingsArbete inom vattenkraftindustrin (HUVA)

HUVA arbetar sedan 1981 med att utveckla hydrologiska metoder och verktyg för att på bästa sätt nyttja tillgängliga vattenresurser för vattenkraftproduktion.

Elforsk ansvarar för vattenkraftsföretagens gemensamma FoU-verksamhet inom hydrologiområdet. Verksamheten styrs av ”HUVA-gruppen” med bred hydrologisk representation från vattenkraftföretagen. Verksamheten är i huvudsak inriktad mot förbättring av metoder för mätning av flöden och vattenstånd, vattentillgång och –balans samt korttids- och vårflödesprognoser. 

HUVA är en bas för utvecklingssamverkan med bland annat SMHI samt breddar och länkar till den kompetensuppbyggnad vid Kungliga tekniska högskolan som sker genom Svenskt VattenkraftCentrums hydrologiska verksamhet. Inom ramen för HUVA arrangeras också årligen HUVA-dagen samt en utbildning i vattenkrafthydrologi. HUVA-dagen utgör en samlingspunkt för intresserade av utveckling inom vattenkraftindustrins vattenhushållning och produktionsplanering. För närvarande pågår HUVA 2012-2015 där följande vattenkraftföretag medverkar i verksamheten:

 

Kontakt

 

Cristian Andersson
Ansvarig för
programområde
Vattenkraft
08-677 25 34


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies