Experiences from Hydraulic Model Tests in Dam Rebuilding Projects

Rapportnummer:  10:95
Artikelnummer:  Web
Spridning: free
Författare:  James Yang
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:

Experiences from Hydraulic Model Tests in Dam Rebuilding Projects - Elforsk rapport 10:95
Med anledning av Flödeskommitténs riktlinjer som ger upphov till högre dimensionerande vattenföringar samt mer strikta dammsäkerhetskrav betingade av RIDAS har ett stort antal dammar byggts om i landet och många andra undergår f.n. fördjupade dammsäkerhetsutvärderingar eller är under ombyggnad.

Under de senaste tio åren har cirka 20 dammanläggningar studerats i planmodeller vid Vattenfall R & D i Älvkarleby, med huvudsyfte att undersöka och utvärdera föreslagna dammsäkerhetshöjande åtgärder. I föreliggande rapport har de under 1998–2008 utförda modellförsöken dokumenterats, och erfarenheter och frågeställningar av intresse kategoriserats.

I samband med ombyggnaden av en damm i fråga kan hydrauliska frågeställningar av angelägenhet beröra erosion i dammslänten uppströms som gränsar till utskov, avbördningsförmåga och överdämning, tillbyggnad av nytt utskov eller modifikationer av befintligt utskov genom tröskelsänkning eller från botten- till överfallsutskov, justeringar av utskovskanaler, anläggning av ny eller ändringar i befintlig energiomvandlare och undersökning av risk för erosion i dammtån och nedströmsliggande älvfåra.

Rapporten är fritt tillgänglig och finns nedladdningsbar på Elforsks hemsida www.elforsk.se


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies