Analys av osäkerheter vid beräkning av dimensionerande flöden för dammar i flödes-dimensioneringsklass I

Rapportnummer:  11:31
Artikelnummer:  web
Spridning: free
Författare:  Johan Andréasson, Sten Bergström, Marie Gardelin, Jonas German, Barbro Johansson, Göran Lindström och Jörgen Rosberg
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:

2009 beviljades SMHI, av Elforsk, ett tvåårigt forskningsprojekt med titeln Osäkerheter vid beräkning enligt flödesdimensioneringsklass I. Syftet med projektet var att analysera vilka skillnader som uppstår vid beräkningar av dimensionerande flöden för dammar i flödesdimensioneringsklass I, om dessa genomförs med olika förutsättningar. Effekterna av följande faktorer har studerats:

 1. Beräkning med meteorologiska stationsdata respektive areella indata.
 2. Användning av olika tidsperioder för beräkning av det dimensionerande snötäcket
 3. Användning av olika tidsperioder för dimensioneringsberäkningen.
 4. Beräkning med olika versioner av den hydrologiska HBV-modellen.
 5. Beräkningar baserade på olika kriterier och metoder för modellkalibreringar.

  I tillägg har projektet analyserat de studerade faktorernas betydelse i relation till den osäkerhet som tillförs på grund av klimatförändringar, såsom dessa kvantifierats av Andréasson m.fl. (2011) i ett angränsande projekt.

  • Föreliggande rapport är den formella slutrapporten för projektet Osäkerheter vid beräkning enligt flödesdimensioneringsklass I. Där dras följande huvudsakliga slutsatser:
   Spridningen i beräkningsresultaten är generellt större på grund av skillnaderna mellan klimatscenarier än för övriga studerade faktorer sammantaget.
  • Skillnaden i resultat mellan att använda areella indata eller stationsindata slår åt olika håll även i närliggande områden.
  • Användning av en särskild anpassning av modellens förmåga att beskriva de högsta flödestopparna under kalibreringsperioden (toppfelsvikt) ger i allmänhet högre dimensionerande tillrinning med variation från +1% till +25%.
  • HBV96 ger i allmänhet högre dimensionerande tillrinning än HBV76 med variation från -5% till +25%.
  • Det förefaller som om valet av dimensioneringsperiod orsakar minst osäkerhet i beräkningsresultaten.

  Dessa slutsatser visar att det kan finnas skäl att se över beräkningar gjorda med tidiga versioner av HBV-modellen och enkla kalibreringsmetoder. De visar också att det är viktigt att beakta klimatosäkerheten vid framtida flödesdimensioneringar.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies