Utvärdering av dammbrottsberäkning som underlag för konsekvensklassificering

Rapportnummer:  11:82
Artikelnummer:  Web
Spridning: free
Författare:  Martin Petersson
Pris (tryckt rapport, ex. moms):  -
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Dammbrottsberäkningar genomförs generellt som underlag för konsekvensklassificering av dammanläggningar. Vilken konsekvensklass som en dammanläggning tillhör, bestämmer till stor del omfattningen av dammsäkerhetsarbetet. Det är därför av största vikt att en dammanläggning hamnar i korrekt konsekvensklass.
 
Målet med rapporten är att göra en grov bedömning av noggrannheten hos dammbrottsberäkningar som grund för konsekvensklassificering av dammanläggningar. Den 7 november 2010 gick Hästberga dammanläggning till brott vilket ledde till okontrollerad utströmning från magasinet. Detta projekt inkluderar en dokumentation av det aktuella dammbrottet samt jämförelser mellan det verkliga dammbrottets utbredning och resultatet från beräkningar av dammbrottet. 
 
Beräkningarna är utförda med en beräkningsmodell där det inte skett någon fältinmätning av sektioner längs Helge å eller funnits några data över vattennivåer och motsvarande flöde att kalibrera beräkningarna mot.     
 
Vid beräkning av dammbrottets utveckling i tid och bredd så varierar resultaten för maximala utflödet genom dammbrottet från ca 600 m3/s till strax under 1200 m3/s, bredden från ca 28 m till 54 m och tiden från 0,7 tim till 1,4 tim. Det verkliga dammbrottet uppskattas till ca 30 m i bredd och tiden till ca 1 tim.
 
Sammanfattningsvis från jämförelsen mellan verkligt fall och beräknat fall så anses att MIKE 11 generellt har en tillräcklig noggrannhet för att konsekvensklassificera dammanläggningar. Även i de fall där noggrannheten på höjddata är relativt grov. Det anses dock finnas en risk att noggrannheten i specifika punkter är för låg för att kunna avgöra om det är ett skadeobjekt eller inte. Därför bör alla antaganden göras konservativt för att simulera ett värsta fall. Vid valet mellan framförallt konsekvensklass 1B och 2 bör det utvärderas om det ska ske fältinmätningar av sektioner kring möjliga skadeobjekt för att öka noggrannheten.
 
Det rekommenderas att det tas fram svenska riktlinjer för hur dammbrottsberäkningar ska utföras. Framför allt då dammbrottsberäkningar ofta utgör underlaget för konsekvensklassificeringen vilken avgör en stor del av dammsäkerhetsarbetets omfattning. Dammbrottsberäkningen bör därför grundas på så enhetliga antaganden som möjligt.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies