Reparationsinjektering av dammar och undergrund - Strategi för forskning och utveckling

Rapportnummer:  12:65
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Fredrik Johansson, Tommy Edeskär
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Svenska dammar blir allt äldre och i huvudsak fokuserar industrin på att bibehålla dammarnas funktion och anpassa dem till förändrade förutsättningar och ökade säkerhetskrav. Det är i allmänhet mer komplicerat att reparera eller uppgradera befintliga anläggningar jämfört med att bygga nya. Bygga nytt är i allmänhet orealistiskt vilket innebär att det är angeläget att det finns tillförlitliga metoder tillgängliga för att reparera och uppgradera befintliga anläggningar.
Det finns en rad injekteringsmetoder som kan användas för reparation av dammar och undergrund och som prövats internationellt och i viss utsträckning även tidigare i Sverige. Följande metoder har identifierats: kompaktinjektering, permeationsinjektering, inträngningsinjektering och slitsmur. Av dessa metoder har permeationsinjektering identifierats som mest intressant för rehabilitering av medelstora svenska dammar. Inom detta område finns ett antal intressanta forsknings- och utvecklingsspår som är viktiga för branschen.
Permeationsinjektering innebär vanligen en användning av en kombination av injekteringsbruk, oftast två olika, för att åtgärda sprickor av olika storlek. Det finns en rad injekteringsbruk tillgängliga men för flera kan beständigheten ifrågasättas eller bör undvikas av miljöskäl. Det finns dock alternativ som bör undersökas närmare och som inte tidigare använts i Sverige, t.ex. silica sol i lösning som aktiveras med kalcium.
Vidare behöver en mer ingenjörsbaserad injekteringsmetodik utvecklas och skräddarsys för användning på dammar. Det gäller framförallt vid vilket tryck injekteringen ska utföras för att uppnå ett tillfredsställande injekteringsresultat utan att äventyra dammkonstruktionens säkerhet. Det krävs även bättre kontrollmetoder för brukets spridning under injektering, där forskning rekommenderas inom konceptet ”real time grouting method”. Injektering i strömmande förhållanden och under vattentryck bör också studeras närmare. Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa under vilka förhållanden bruket är erosionsstabilt samt att injekteringsskärmarna uppnår de egenskaper som förväntas.
Det finns idag bristande erfarenhetsåterföring i Sverige från genomförda reparationsinjekteringsprojekt. Historiska och kommande projekt bör därför dokumenteras inom SVC.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies