Dammsäkerhet - Behovsanalys för rörelsemätningar för dammar

Rapportnummer:  13:61
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Ingvar Ekström, Øyvind E Lier
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:  Med en ökande ålder i den svenska populationen av dammar och ökande samhälleliga krav på säkerhetsnivån ökar successivt behovet av övervakning för att säkerställa att dammsäkerheten hålls på en kontinuerligt hög nivå. Som en del i detta ingår rörelse-, och deformationsmätning av fyllningsdammar, för vilket ett antal generella och specifika metoder finns att tillgå.

Rörelsemätning för generell långtidsövervakning i dammar utförs traditionellt främst geodetiskt genom inmätning av dubbar i dammkroppen. För detta finns t.ex. avvägningsinstrument eller totalstation att tillgå, vilka ger en god noggrannhet. Dessa metoder har under senare tid kunnat kompletteras med olika former av laserskanning, både markbaserad och helikopterburen. Dessa senare har fördelen att de har bättre yttäckning än avvägning av dubbar, men har i utbyte en lägre mätnoggrannhet. Även GPS-baserade system finns att tillgå med hög precision, men dessa förutsätter vanligtvis att ett stort antal fasta mottagare installeras över den yta som skall övervakas.

När speciella övervakningsbehov identifierats finns ett flertal metoder för detaljerad kontroll av deformationer i dammen att tillgå, såsom extensometer, inklinometer, tryckceller, optisk fiber eller pendel. Dessa har alla mycket hög precision, men är kostsamma och mäter avvikelser på en specifik punkt i dammen och ger ingen generell ytkontroll.

Under de senaste åren har den tekniska utvecklingen av rörelsemätning och positionsbestämning med hjälp av satelliter nått en sådan nivå att möjligheter finns att förbättra övervakningsmöjligheterna med hjälp av dessa nya tekniska metoder. Sedan 2008 har en begränsad kommersialisering av SAR pågått inom övervakning av rörelser och deformationer av landområden, framförallt avseende släntövervakning och undersökning av stabiliseringsbehovet i potentiella skredområden. En successiv utveckling av programvaran och bättre upplösning på tillgängliga satellitdata, i kombination med sjunkande priser på beräkningsdatorer och nya satellitdata, har medfört att mer omfattande och precisa analyser har kunnat genomföras än tidigare. Även kunskaperna om metodens möjligheter och begränsningar har utvecklats. Metoden har under senare tid blivit väletablerad i bl.a. Italien, där den används för att ytövervaka potentiella skredområden och i USA, där den används för att detektera förändringar i bergssidor på vulkaner för att kunna göra prediktioner om förväntade utbrott.

InSAR bedöms främst ha en plats bland metoderna för långtidsövervakning och bedöms preliminärt vara kostnadsmässigt och resultatmässigt konkurrenskraftig jämfört med mer traditionella metoder. Detta genom den yttäckande bilden av deformationer som kan erhållas, kombinerat med tillgången till historiska data och metodens oberoende av tillförlitligheten i lokala fix-, och mätpunkter. Utvecklingen av metoden bedöms vara så långt gången och den har validerats inom ett flertal områden för ytövervakning av rörelser. Det bedöms utifrån detta lämpligt att genomföra ett antal pilotprojekt för att utvärdera metodens tillämplighet för övervakning av deformationer och rörelser i svenska kraftverksdammar.


Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies