Utvärdering av målen för programmet Krafttag ål

Rapportnummer:  2015:103
Artikelnummer: 
Spridning: free
Författare:  Håkan Wickström och Willem Dekker
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Slut
Referat:
Rapporten innehåller en utvärdering av de mål som fanns uppsatta för åtgärderna inom programmet Krafttag ål. Programmet hade två mål för åtgärder. Mål 1: Den genomsnittliga turbindödligheten ska halveras för utvandrande blankål i de prioriterade vattendragen där undertecknade kraftbolag äger vattenkraft. Mål 2: Vidtagna åtgärder ska motsvara en ökning med 100 000 blankålar till 2013. Om man jämför målen med de resultat som nåtts, så visar analysen att mål 1 inte har nåtts, men att inom en 20-årsperiod så kommer 2013-års åtgärder medföra att mål 2 nås.

Rapporten ger rekommendationer om hur programmet på ett bättre sätt kan samordnas med de nationella och internationella ansatser som görs för att skydda ålbeståndet och hur ett adekvat uppföljningsprogram bör tas fram. Författarna rekommenderar att utvärdera och diskutera utsättningar och deras rumsliga fördelning med ansvariga myndigheter och att stämma av mot de olika intressenternas mål och åtgärder.

Programmet Krafttag ål bedrevs i samarbete mellan ett antal vattenkraftföretag och Havs- och vattenmyndigheten. Det bestod av två delar, en del med konkreta åtgärder och en del med forsknings- och utvecklingsprojekt. Denna utvärdering avser åtgärdsdelen under perioden 2011-2013. För mer information se krafttagal.se.

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies