Vägledning för relativ verkningsgradsmätning med Winter-Kennedymetoden

Rapportnummer:  2015:123
Artikelnummer:  Web
Spridning: free
Författare:  Maria Lindegren, Daniel Litström, ANders Pettersson, Mikael Sendelius, Michel J. Cervantes
Pris (tryckt rapport, ex. moms):  -
Lagerstatus (tryckt rapport): Tillgänglig
Referat: I denna rapport beskrivs utförandet av relativa verkningsgradsmätningar med Winter-Kennedymetoden. Vägledningen bygger på författarnas erfarenheter. Huvudsyftena med denna vägledning är att harmonisera arbetssätten för hur relativa verkningsgradsmätningar med Winter-Kennedymetoden utförs ochge anvisningar till innehållet i provrapporterna. Vägledningen riktar sig även till beställare/anläggningsägare i syfte att ge ökad kunskap kring provets genomförande och vilka förberedelser som behöver göras inför ett prov. Vägledningen har delats upp i fyra olika delar: förberedelser, mätning, analys och rapportering. I inledningen beskrivs teorin bakom Winter-Kennedymetoden. I samma avsnitt ges även en generell beskrivning av hur verkningsgraden mäts tillsammans med definitioner på brutto- och nettofallhöjd. Den följande delen behandlar viktiga förberedelser inför ett prov. Dessa anvisningar och rekommendationer riktar sig både till beställare och utförare. Ett av syftena är att vägleda beställare till vad som ska göras inför ett prov för att öka kvalitén och minska tidsåtgången för ett prov. I avsnittet avseende själva mätningen ges rekommendationer hur ett prov ska genomföras. Rekommendationerna avser bland annat mättid, antalet provpunkter, placering av givare samt möjliga orsaker till mätfel. Avsnittet ”Analys” beskriver hur mätdata ska behandlas och likställas. Detta måste göras bland annat för att mätningar/prov sällan sker vid samma fallhöjd eller temperatur. Det sista avsnittet, rapportering, innehåller minimikrav på vad som ska ingå i en provrapport. Rapporten avslutas med ett avsnitt som ger förslag på vad som behöver utredas eller undersökas för att förbättra Winter-Kennedymetoden.

Beställning av tryckt rapport (OBS! pris exkl. moms):

Genom att fylla i och sända nedanstående kan du enkelt beställa den tryckta publikationen.
Alla uppgifter om beställaren är obligatoriska
Antal:
Företag:
 
Beställarens namn:
 
E-post:
 
Faktureringsadress:
 
Leveransadress:
 
Observera att priserna gäller exklusive moms och frakt. Notera lagertillgänglighet och eventuella villkor för spridning. Om den tryckta rapporten är slut delges ni kostnadsfritt ett elektroniskt exemplar. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med diskonto + 8 procentenheter.
 
Vi använder cookies vid beställning av Elforsks rapporter för att kunna spara uppgifter om beställaren. Syftet är att beställaren, vid nedladdning av fler än en publikation, inte ska behöva fylla i de egna uppgifterna mer än en gång. Informationen lagras i 24 timmar. Mer information om cookies finns på Post och Telestyrelsens hemsida: www.pts.se .

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies