Tolkning av maskindirektivet för vattenkraft

Rapportnummer:  2015:125
Artikelnummer:  Web
Spridning: free
Författare:  Henrik Hermansson, Johan Larsson
Pris (tryckt rapport, ex. moms): 
Lagerstatus (tryckt rapport): Tillgänglig
Referat: Maskindirektivet, 2006/42/EG, har två syften, säkerställa en hög personsäkerhet vid användning av maskiner samt underlätta handel inom EU. Direktivet ställer höga krav på Tillverkaren, denne måste försäkra sig om att risker minimerats till en acceptabel nivå samt att detta är dokumenterat genom den tekniska tillverkardokumentationen som ska finnas tillgänglig. Syftet med denna rapport är att ge en samsyn i branschen på tolkningar av direktivet för vattenkraft inom Sverige. Anläggningsägare och leverantörer har tillsammans utarbetat denna rapport. Det gemensamma målet är precis som i Maskindirektivet, hög personsäkerhet. Att Maskindirektivet gäller för tillverkare inom vattenkraften är tydligt då definitionen av en maskin lyder: ”Maskin – En sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem som inte utgörs av direkt drivkraft från människa eller djur och som består av inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en rörlig, som är sammansatta för ett särskilt ändamål” Rapporten visar sambandet mellan EU-direktiv, den svenska arbetsmiljölagen och den svenska implementeringen av EU-direktivet genom AFS 2008:3. Rapporten ger tydliga exempel på vad i en vattenkraftsanläggning som tolkas som maskin, delvis fullbordad maskin och sammansatt maskin. Rapporten omfattar den vattenkraftspecifika utrustningen. Den omfattar inte övriga installationer som kan omfattas av maskindirektivet som till exempel hissar. Men den berör även lyftanordningar och lyftredskap som används inom ett vattenkraftverk för att lyfta maskindelar vid t.ex. installation och service Den tar även upp och presenterar övrig lagstiftning som vattenkraften berörs av, t.ex. plan- och bygglagen, men gör inte några egna tolkningar av den. Vid projektering och upphandling kan rapporten användas som vägledning, den ger en tydligare bild av vilken utrustning som ska vara CE-märkt som maskin och därigenom även vem som har ansvaret för att detta blir gjort. Anläggningsägaren har utöver Maskindirektivet hårt ställda krav vad gäller riskhantering, riskbedömning etc. i brukardirektiv där ur maskinsäkerhetsperspektiv AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning är det viktigaste.

Beställning av tryckt rapport (OBS! pris exkl. moms):

Genom att fylla i och sända nedanstående kan du enkelt beställa den tryckta publikationen.
Alla uppgifter om beställaren är obligatoriska
Antal:
Företag:
 
Beställarens namn:
 
E-post:
 
Faktureringsadress:
 
Leveransadress:
 
Observera att priserna gäller exklusive moms och frakt. Notera lagertillgänglighet och eventuella villkor för spridning. Om den tryckta rapporten är slut delges ni kostnadsfritt ett elektroniskt exemplar. Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med diskonto + 8 procentenheter.
 
Vi använder cookies vid beställning av Elforsks rapporter för att kunna spara uppgifter om beställaren. Syftet är att beställaren, vid nedladdning av fler än en publikation, inte ska behöva fylla i de egna uppgifterna mer än en gång. Informationen lagras i 24 timmar. Mer information om cookies finns på Post och Telestyrelsens hemsida: www.pts.se .

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies