Sök bland våra rapporter


Visa rapporter från något av våra forskningsområden:

Sökresultat

 2015:201 Korrektion av systematiska fel i meteorologiska prognoser - En förstudie av vårflodsprognoser
Författare: Peter Berg, Jonas Olsson, Johan Södling
I denna studie visar vi att meteorologiska säsongsprognoser (för nederbörd och temperatur) kan ge förbättrade prognoser av vårfloden i Vindelälven. Enligt olika statistiska mått ökar träffsäkerheten jämfört med dagens metodik. Förutom förbättrad uppskattning av vårflodens volym går det med någorlunda säkerhet att förutsäga tidpunkten för vårfloden c:a 1 månad i förväg. Dessa resultat visar på p...

 2015:135 Dammägares beredskapsövningar – Nuläge, utblick och metodutveckling
Författare: Magnus Morin, Johan Jenvald
Beredskapsplanering för dammhaveri handlar för dammägare både om att förhindra att ett skadeförlopp utvecklas till ett dammhaveri och om att begränsa konsekvenserna av haverier som trots detta inträffar. En viktig del i beredskapsplaneringen är att öva. Projektets övergripande syfte har varit att vidareutveckla dammägares övninga...

 2015:125 Tolkning av maskindirektivet för vattenkraft
Författare: Henrik Hermansson, Johan Larsson
Maskindirektivet, 2006/42/EG, har två syften, säkerställa en hög personsäkerhet vid användning av maskiner samt underlätta handel inom EU. Direktivet ställer höga krav på Tillverkaren, denne måste försäkra sig om att risker minimerats till en acceptabel nivå samt att detta är dokumenterat genom den tekniska tillverkardokumentationen som ska finnas tillgänglig. Syftet med denna rapport är att ge...

 2015:124 Mechanical vibrations in hydraulic machines - Suggested vibration limits based on analysis of the IEC TK4 vibration database
Författare: Jonas Carlsson
This report is an updated version of chapter 6 in the previously published Elforsk report 12:70. For the revision and integration of the current mechanical vibration standards for hydraulic power generating and pumping plants ISO/IEC 7919-5 and 10816-5 IEC and ISO are supporting an international workgroup (ISO/TC 108/SC 2 & IEC/TC 4 - JWG1 Vibration of Hydraulic Machines). To support the workin...

 2015:123 Vägledning för relativ verkningsgradsmätning med Winter-Kennedymetoden
Författare: Maria Lindegren, Daniel Litström, ANders Pettersson, Mikael Sendelius, Michel J. Cervantes
I denna rapport beskrivs utförandet av relativa verkningsgradsmätningar med Winter-Kennedymetoden. Vägledningen bygger på författarnas erfarenheter. Huvudsyftena med denna vägledning är att harmonisera arbetssätten för hur relativa verkningsgradsmätningar med Winter-Kennedymetoden utförs ochge anvisningar till innehållet i provrapporterna. Vägledningen riktar sig även till beställare/anläggning...

 2015:119 Beräkning av dammhaveri och översvämningskartering - Metodik och erfarenheter
Författare: Anders Söderström, Magnus Jewert, Finn Midböe, Stina Åstrand
Dammhaveriberäkningar och översvämningskarteringar har blivit en viktig del av beredskapsplanering för dammhaverier och konsekvensutredningar. I den här rapporten ges en sammanställning av den metodik och arbetsgång som utvecklats genom åren och de erfarenheter detta bygger på. Rapporten visar vilket underlag som behövs i form av anläggningsdata, topografiska och hydrologiska data och vad som b...

 2015:104 Krafttag ål 2011-2014
Författare: Sara Sandberg (red.)
Krafttag ål är ett program som genomförts i samverkan mellan ett antal vattenkraftföretag och Havs- och vattenmyndigheten. Verksamheten initierades 2011 och innehöll två delar; en åtgärdsdel och en del med forskning- och utveckling. Två typer av åtgärder har genomförts inom programmet. Lekvandrande ålar har fångats, tr...

 2015:103 Utvärdering av målen för programmet Krafttag ål
Författare: Håkan Wickström och Willem Dekker
Rapporten innehåller en utvärdering av de mål som fanns uppsatta för åtgärderna inom programmet Krafttag ål. Programmet hade två mål för åtgärder. Mål 1: Den genomsnittliga turbindödligheten ska halveras för utvandrande blankål i de prioriterade vattendragen där undertecknade kraftbolag äger vatte...

 200 V VASO - Komplett rapportserie
Författare:
Se respektive Vaso-publikation

 14:66 Dammar med allmänna vägar - Diskussion om risker och lösningar
Författare: Olle Mill, Anders Sjödin, Peter Viklander, Peter Lindström, Jonas Birkedahl, Jeanette Stenman, Inga-Lill Dalstål, Anna Engström Meyer, Birgitta Rådman, Cristian Andersson
Studien pekar på att allmänt trafikerade vägar på dammarna kan ha negativ påverkan på flera olika aspekter med betydelse för dammsäkerheten. Exempel på inträffade skador som orsakats av vägen eller trafiken finns, men är relativt få. I de flesta fall kan åtgärder vidtas som minskar, men sällan eliminerar, ol&...

(Sida 1 av 25) 1, 2, 3, 4, 5, 6... >>

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies