Sök bland våra rapporter


Visa rapporter från något av våra forskningsområden:

Sökresultat

 98:klhm Kraftledningar - Hälsa Miljö
Författare:
Elektriska och magnetiska fält (EMF) uppkommer vid generering, överföring och distribution samt slutanvändning av el. Det finns en oro för att dessa fält kan orsaka hälsoeffekter. Frågorna fokuseras kring magnetfält och cancer och de eventuella risker som följer av att bo nära högspänningsledningar eller att arbeta i s.k. elintensiva yrken. Det finns idag inte något övertygande vetenskapligt st...

 2015:182 Årsrapport 2014 ELEKTRA. Sammanställning av uppnådda resultat
Författare: Sven Jansson
ABB, Elforsk och Energimyndigheten har beslutat att gemensamt driva elkrafttekniskt utvecklingsprogram benämnt ELEKTRA. Under perioden 2003 – 2005 har dessutom Alstom T&D/Areva T&D, och sedan 2003 har Banverket, deltagit. Avsikten är att långsiktigt stärka den svenska industrins konkurrenskraft och då i första hand elleverantörer, kraftindustr...

 2015:140 Bedömning av risker vid implementering av dynamisk belastbarhet
Författare: Jonas Tjäder, Nicholas Etherden
Dynamisk belastbarhet innebär att ledningens överföringsförmåga bedöms baserat på parametrar som indikerar ledningens temperatur eller nedhäng. Detta kan vara till exempel temperatur i enskilda punkter, anspänning eller avstånd till marken. Ett flertal system för tillämpning av dynamisk belastbarhet finns idag kommersiellt tillg&...

 2015:105 Enkla elnät, säkra elleveranser
Författare: Ying He och Emil Eriksson
Samhällets ökade krav på elleveranssäkerhet och elnätbolagens behov av att kostnadseffektivisera sin verksamhet har lett till ett ökat behov av att rationalisera uppbyggnaden av framtida elnät. Dagens elnät byggdes upp successivt under lång tid. De tekniska studier och analyser som gjordes vid uppbyggnaden var framföralltbelastningsförde...

 2015:101 Kablars nollföljdsimpedans
Författare: Maria Malm, Anna Pettersson, Jens Sloth, Morten Hemmingsson, Daniel Karlsson
Till följd av ökad kablifiering finns det ett behov av att öka förståelsen för kablars nollföljdsegenskaper då dessa i hög grad påverkar möjligheten till detektering och snabb bortkoppling av jordfel. Det finns en farhåga att avsaknaden av längsgående jordlina kan öka kablarnas nollföljdsresistans till en niv&a...

 15:01 Program Smart Grids. IEC 61850 Nätverk 2014
Författare: Owe Kingstedt
 Ett sätt för intresserade representanter från kraftbranschen att utbyta erfarenheter och ta emot nyheter inom rubricerat område. Deltagandet riktar sig till kraftbolagens beställar repr., leverantörers repr. och till Högskolan (KTH). Nätverket träffas normalt två gånger per år. Projektet skall även fungera som forum f&o...

 14:62 Alzheimers Sjukdom och frågan om ett eventuellt samband med exponering för elektriska eller magnetiska fält
Författare: Björn Cedervall
Alzheimers Sjukdom som är en av åldrandets nervsjukdomar är ofullständigt klarlagd med avseende på orsaker och mekanismer. Alzheimers Sjukdom anses av många i västvärlden som den mest fruktade sjukdomen efter cancer. Det finns idag ingen medicinsk behandling som kan hindra eller säkert fördröja utvecklingen av Alzheimers Sjukdom. Det &au...

 14:61 Kan amyotrofisk lateralskleros (ALS) förklaras av exponering för elektriska eller magnetiska fält? Orientering om forskningsläget.
Författare: Björn Cedervall
Amyotrofisk lateralskleros, ALS, som är en av åldrandets sjukdomar, innebär att de nervceller i hjärnan, samt de nerver som utgår från ryggmärgen och som styr musklerna, bryts ned. Personen förlamas alltså successivt med mus-kelförtvining som följd. Oftast är de som drabbas mellan 40 och 70 år gamla och ALS är någo...

 14:58 Test och utvärdering av energilager
Författare: Pia Borg
Falbygdens Energi AB (Feab) har under de senaste åren bedrivit forskning i anslutning till sitt energilager (litium-jon batterier) som finns placerat i Falköping.Projektets mål har bland annat varit att testa och utvärdera det befintliga energilagrets prestanda. Resultatet från de genomförda testerna av energilagrets grundläggande funktioner kan sammanfatta...

 14:43 Framtidens driftcentral. En framtidsspaning om elnätsdriftcentralens stödsystem och verksamhet om 10-15 år
Författare: Mårten Einarsson, Stefan Svensson
Projektets mål har varit att beskriva en svensk elnätsdriftcentral 10-15 år från idag. För att på ett så rättvisande sätt som möjligt göra denna beskrivning så har kommande förändringar identifierats och dess påverkan på driftcentralen uppskattats. Huvuddragen i resultaten kan delas in i tre kategorier: • IT-utvecklingen o Mätvärden från slutkonsument kommer användas i driftcentralerna för att ...

(Sida 1 av 24) 1, 2, 3, 4, 5, 6... >>

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies