Sök bland våra rapporter


Visa rapporter från något av våra forskningsområden:

Sökresultat

 14:26 Framtida krav på elnäten
Författare: Niclas Damsgaard, Magnus Lindén, Katarina Yuen, Jakob Helbrink, Mikael Andersson, Mårten Einarsson, Joakim Munkhammar, Pia Grahn
Energisystemen i Sverige och Europa kan förväntas genomgå stora förändringar under de kommande decennierna. Krav på minskning av utsläpp av koldioxid samt tekniska förändringar innebär att variabel förnybar elproduktion kommer att öka väsentligt. En del av denna kommer också att produceras lokalt i liten skala, snarare &au...

 14:03 Förstudie om svensk elmarknadsforskning - behov, forskningsmiljöer och rollfördelning
Författare: Tomas Wall
Det övergripande syftet i denna förstudie är att ta fram ett underlag om hur elmarknadsforskningen i Sverige och Norden med dess forskningsmiljöer kan stärkas och effektiviseras. Den framtida elmarknadsforskningen ska understödja en bred kunskapsuppbyggnad och ge bra faktaunderlag för alla parter på elmarknaden. Särskilt vikt har lagts vid att st&a...

 13:901 Low-energy nuclear reactions. A status overview summary of a controversial phenomenon
Författare: Margaretha Engström, Sten Bergman
Are we on the threshold of a new era in respect of sustainable, low environmental impact energy supply? Is there something new around the corner that could revolutionise our way of producing heat and electricity, or of powering tomorrow’s vehicles? These are questions that should now be considered as a result of the renewed interest again being shown in low-energy nuclear react...

 13:97 Konsekvenser för energisektorn av klimatförändringar. En översiktlig kunskapssammanställning
Författare: Philip Thörn, Jenny Arnell
Denna rapport är framtagen inom ramen för projektet Konsekvenser för energisektorn av klimatförändringarna och presenterar översiktligt kunskapsläget om hur klimatförändringarna kan påverka energisektorn samt identifierar kunskaps- och forskningsbehov. Rapportens resultat bygger på en litteraturstudie samt intervjuer med företrä...

 13:90 Low Energy Nuclear Reactions. Informationssammanställning beträffande ett omdiskuterat fenomen
Författare: Margaretha Engström & Sten Bergman
Står vi på tröskeln till en ny era när det gäller hållbar och miljövänlig energitillförsel? Finns det något nytt runt hörnet som skulle kunna revolutionera vårt sätt att producera värme och el och att driva morgondagens fordon? Det är frågor som nu aktualiserats genom att området Low Energy Nuclear React...

 12:78 Övergripande drivkrafter för efterfrågeflexibilitet. Hinder, möjligheter och alternativa utvecklingsvägar
Författare: Peter Fritz
Den starka trenden mot ett fossilfritt elsystem kommer att förändra förutsättningarna för den nordiska elmarknaden. Hur stora förändringarna blir beror dels på vilka subventioner som kommer att ges till sol och vindkraft och dels på vad som händer med kärnkraften i Norden. När nuvarande kondensproduktion ersätts med varierande...

 12:68 Roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030
Författare: Håkan Sköldberg, David Holmström, Ebba Löfblad
På uppdrag av Elforsk och Svensk Energi har Profu under 2012 arbetat med att ta fram en roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem för Sverige år 2030. Syftet med arbetet, som bedrivits i bred samverkan med ett fyrtiotal organisationer, har varit att visa på vilka åtgärder, vägval, beslut och styrmedel som kommer att krävas f&oum...

 12:33 Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 - delrapport 2
Författare: Håkan Sköldberg, Ebba Löfblad, Viveca Wågerman, Bo Rydén
Målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030 är mycket ambitiöst. Målet kan inte nås utan kraftfulla åtgärder och styrmedel och omställningen måste börja nu. Det har vi tydligt visat genom de arbeten denna rapport redovisar: Tio plus tio förslag till åtgärder, som kan utgöra byggstenar i en ...

 12:25 Framtidens miljöfrågor för energisektorn
Författare: J Gode, S Roth, M Gustavsson,C Wolf, E Lindblom
Den här rapporten syftar till att, utifrån långsiktiga energiscenarier, utreda och analysera potentiella framtida miljöfrågor för energibranschen. Målsätt­ningen är att ge stöd i energibranschens arbete med långsiktiga miljöfrågor samt peka på kunskapsluckor vilka kan vara föremål för framtida forsk...

 12:16 Rapport från 4th General Assembly of the European Technology Platform SmartGrids
Författare: Magnus Olofsson
Rapporten sammanfattar noteringar från 4th General Assembly of the European Technology Platform SmartGrids som hölls i Rom den 8 – 9 mars 2012. Mötet arrangerades av den Europeiska Unionens teknikplattform för smarta elnät – SmartGrids Technology Platform. Mötet bjöd på en omfattande genomgång av de stora europeiska initiativen inom sm...

(Sida 1 av 6) 1, 2, 3, 4, 5, 6

Svenska Elföretagens Forsknings- och Utvecklings- Elforsk - AB, 101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31, Tel: 08-677 25 30, Kontakt, Cookies